Maitinimo verslas

Vilnius
Klaipėda
Verslo profesinis bakalauras

Studijų sritis: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Verslas

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti maitinimo verslo srities specialistus, gebančius kurti, organizuoti ir valdyti maitinimo įmonės veiklą, taikančius sveikos ir subalansuotos mitybos, maisto kultūros ir estetikos nuostatas, suprantančius produktų ruošimo būdus ir galimybes bei atsakingai plėtojančius maitinimo verslą kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Maitinimo verslo studijų programą, geba:

 • taikyti subalansuotos mitybos bei modernių maitinimo paslaugų teorijas ir koncepcijas, plėtojant maitinimo verslą bei siekiant jo darnaus vystymosi;
 • taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus bei parengti tyrimo instrumentus, atliekant maitinimo paslaugų verslui aktualių sričių tyrimus;
 • atlikti rinkos analizę, siekiant vertinti ir prognozuoti verslo pokyčius, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę verslo aplinką bei jos poveikį verslo plėtrai;
 • taikyti maisto saugos ir kokybės bendruosius reikalavimus maisto ruošimo ir tiekimo grandinėje, vertinant maisto žaliavų ir produktų įvairovę, kokybės rodiklius bei maisto žaliavų panaudojimo galimybes;
 • taikyti racionalios ir subalansuotos mitybos principus, formuojant sveikos mitybos tradicijas bei kultūrą;
 • kurti, organizuoti ir valdyti maitinimo įmonės (padalinio) veiklą, organizuoti kompleksinius maitinimo verslo procesus, racionaliai naudojant materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, taikant aplinką tausojančios vadybos bei socialiai atsakingo verslo principus;
 • valdyti inovatyvių maitinimo paslaugų kūrimo bei pardavimo procesus, inicijuoti naujas idėjas savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus; 
 • profesionaliai komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir bent viena užsienio kalba, taikant prezentavimo įgūdžius bei naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir informaciniais šaltiniais; nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinti savo profesinę veiklą ir patirtį veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mitybos teorija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Informacinės technologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Rinkodara
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Maisto sudėtis ir struktūra
 • Finansai ir apskaita
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Profesinė etika
 • Kokybės vadyba
 • Maisto sauga ir higiena
 • Maisto ruošimo technologijos ir įrengimai
 • Asmeninė vadyba ir karjera/Antreprenerystė/Kūrybinis verslumas
 • Įmonių ekonomika
 • Personalo vadyba
 • Darbo sauga ir ergonomika
 • Kainodara
 • Pardavimų valdymas
 • Maisto logistika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas 
 • Maitinimo paslaugų organizavimas
 • Renginių organizavimas/Maitinimo įmonės įvaizdžio formavimas
 • Maisto estetika ir kultūra/Vartotojų elgsenos tyrimai
 • Maisto ekologija/Sveikatą tausojanti mityba
 • Maisto žaliavų ir išteklių valdymas/Meniu planavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mitybos teorija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Informacinės technologijos
 • Profesinė etika
 • Maisto sauga ir higiena
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Rinkodara
 • Finansai ir apskaita
 • Kokybės vadyba
 • Maisto sudėtis ir struktūra
 • Maitinimo paslaugų organizavimas
 • Personalo vadyba
 • Darbo sauga ir ergonomika
 • Pardavimų valdymas
 • Maisto ruošimo technologijos ir įrengimai
 • Asmeninė vadyba ir karjera/Antreprenerystė/Kūrybinis verslumas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Įmonių ekonomika
 • Kainodara
 • Maisto logistika
 • Maitinimo paslaugų organizavimas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Maisto žaliavų ir išteklių valdymas/Meniu planavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Renginių organizavimas/Maitinimo įmonės įvaizdžio formavimas
 • Maisto estetika ir kultūra/Vartotojų elgsenos tyrimai
 • Maisto ekologija/Sveikatą tausojanti mityba
 • Maisto žaliavų ir išteklių valdymas/
 • Meniu planavimas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, baigę Maitinimo verslo studijų programą, bus pasirengę dirbti restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose viešojo maitinimo įmonėse ar įmonių maitinimo padaliniuose, įsteigti ir valdyti maitinimo įmones, plėsti verslą ir kontroliuoti jo būklę, vertindami kintančią verslo aplinką. Absolventai bus įgiję rinkodaros, vadybos, ekonomikos, projektų ir išteklių valdymo, pardavimų organizavimo žinių, profesinėje veikloje taikys sveikos ir subalansuotos mitybos, maisto kultūros ir estetikos nuostatas, gebės vadovauti darbuotojams, užtikrinti klientų aptarnavimą, organizuoti pobūvius ir kitus renginius bei valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
Studijas galima tęsti Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti socialinių mokslų srities antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050  €

Suskleisti