Teisė

Vilnius
Klaipėda
Teisės profesinis bakalauras

Studijų sritis: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Teisė

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti teisininkus, gebančius valdyti teisinius dokumentus, teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, gebančius efektyviai ir atsakingai taikyti profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse ir teisėsaugos institucijose, įmonėse ir organizacijose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Teisės studijų programą, geba:

 • taikyti teisės normą konkrečiuose teisiniuose santykiuose;
 • parengti lokalinius teisės aktus, sutartis ir kitą teisinę dokumentaciją įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
 • organizuoti ir vertinti įmonių ir įstaigų veiklos teisinį administravimą;
 • parengti procesinius dokumentus, teikiamus teismui, vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijoms;
 • atstovauti viešojo valdymo, verslo subjektams ir fiziniams asmenims santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 • vykdyti valstybės tarnautojų ir pareigūnų sprendimus dėl teisės taikymo aktų įgyvendinimo;
 • operatyviai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus ir tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas;
 • organizuoti teismo posėdį ir valdyti teismo veiklos dokumentus;
 • vertinti teisinės informacijos šaltinius, atlikti mokslinius-empirinius tyrimus; vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą nuolat besikeičiančioje visuomenėje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Teisės teorija ir istorija
 • Konstitucinė teisė
 • Dalykinė komunikacija
 • Informacinės technologijos
 • Ekonomika ir vadybos pagrindai
 • Profesinė užsienio kalba
 • Teisėsaugos institucijos
 • Darbo teisė
 • Socialinės saugos teisė
 • Civilinė teisė (bendroji dalis)
 • Administracinė teisė ir procesas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė teisė (ypatingoji dalis)
 • Civilinio proceso teisė
 • Tarptautinė viešoji teisė/ Teisinė psichologija
 • Komercinė ir konkurencijos teisė
 • Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Profesinė etika ir teisinė kalba
 • Kūrybinis mąstymas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Vykdymo proceso teisė
 • Europos Sąjungos teisė
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
Viešojo valdymo specializacija:
 • Savivaldos teisė
 • Valstybės tarnyba
 • Viešojo administravimo teisiniai pagrindai
Verslo teisės specializacija:
 • Bankroto teisė
 • Darbo ginčai
 • Muitų teisė
 • Muitų teisė/ Krovinių ir keleivių vežimo teisinis reguliavimas
Ikiteisminio tyrimo specializacija:
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas
 • Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas
 • Kriminalistika
 • Kriminologija
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Teisės teorija ir istorija
 • Konstitucinė teisė
 • Profesinė užsienio kalba
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisėsaugos institucijos
 • Darbo teisė
 • Informacinės technologijos
 • Profesinė etika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinės saugos teisė
 • Civilinė teisė (bendroji dalis)
 • Administracinė teisė ir procesas
 • Civilinio proceso teisė
 • Tarptautinė viešoji teisė-/ Teisinė psichologija
 • Ekonomikos ir vadybos pagrindai
 • Kūrybinis mąstymas
 • Profesinė etika ir teisinė kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė teisė (ypatingoji dalis)
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Europos Sąjungos teisė
 • Vykdymo proceso teisė
 • Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas
 • Europos Sąjungos teisė
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas

 

 

Viešojo valdymo specializacija:

 • Savivaldos teisė
 • Valstybės tarnyba
 • Viešojo administravimo teisiniai pagrindai
Verslo teisės specializacija:
 • Bankroto teisė
 • Darbo ginčai
 • Muitų teisė/ Krovinių ir keleivių vežimo teisinis reguliavimas
Ikiteisminio tyrimo specializacija:
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas
 • Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas
 • Kriminalistika
 • Kriminologija

 

 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

Suskleisti

Karjera

Absolventas gali dirbti ikiteisminio tyrimo tyrėju, teismo posėdžių sekretoriumi; valstybės tarnautoju savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose, policijos komisariatuose ir kitose teisėsaugos institucijose, muitinėse; juriskonsultais, teisės referentais, teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose; antstolių, advokatų kontorose ir notarų biuruose.

Absolventas gali studijuoti pagal pirmosios pakopos universitetines studijų programas, po papildomų studijų – pagal antrosios pakopos teisės studijų krypties studijų programas Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Teisės studijų programos studentams yra suteikta galimybė per 4 metus įgyti Vilniaus universiteto Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas organizuoja papildomas vienerių metų teisės studijas Socialinių mokslų kolegijos studijų bazėje Klaipėdoje. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. 

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400€

525 €

1050 €

Suskleisti