Turizmas ir viešbučiai

Vilnius
Klaipėda
Turizmo ir poilsio profesinis bakalauras

Studijų sritis: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Studijų kalba: Lietuvių, anglų

Programos tikslas

Parengti turizmo srities ir viešbučių verslo specialistus, gebančius savarankiškai kurti bei valdyti turizmo verslą, įgyvendinti turizmo projektus, organizuoti viešbučių veiklą, atsakingai veikti šalies ir tarptautinėse turizmo rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Turizmo ir viešbučių studijų programą, geba:

 • kompleksiškai taikyti ekonomikos, vadybos, verslo, teisės, turizmo ir kitas socialinių mokslų teorijas ir koncepcijas organizuojant turizmo verslo procesus ir viešbučių veiklą;
 • taikyti žinias apie turizmo formas ir rūšis, turizmo ir viešbučių paslaugas bei produktus, svetingumo standartus, turizmo verslo steigimą ir vystymą;
 • atlikti turizmo verslo aplinkos, rinkos ir įmonių veiklos tyrimus, išteklių poreikio ir tinkamumo vertinimą siekiant pagrįsti turizmo ir viešbučių verslo organizavimo ir plėtros sprendimus;
 • savarankiškai ir/ar bendradarbiaudamas komandoje sukurti į skirtingų poreikių ir kultūrų klientus orientuotą turizmo produktų pasiūlą taikant svetingumo, paslaugų kokybės užtikrinimo ir verslumo principus;
 • valdyti turizmo ir viešbučių sektoriaus paslaugų pardavimo procesus globalioje verslo aplinkoje;
 • parengti ir įgyvendinti turizmo ir viešbučių verslo projektus atsižvelgus į turimus išteklius, jų poreikį ir turizmo paslaugų plėtrą;
 • veiksmingai naudotis turizmo informacinėmis technologijomis organizuojant turizmo ir viešbučių veiklą bei siekiant modernizuoti turizmo paslaugų teikimą;
 • taikyti vidinės, išorinės ir tarpkultūrinės komunikacijos modelius, darbo komandoje principus turizmo verslo organizavimo ir bendravimo su klientais procesuose;
 • atsakingai ir saugiai vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos, teisės ir saugos normų, reglamentuojančių turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikimą;
 • sistemingai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos - 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Vadyba ir lyderystė
 • Finansai ir apskaita
 • Turizmo pagrindai
 • Svetingumo paslaugos
 • Turizmo ištekliai ir geografija
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Informacinės technologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Turizmo teisė ir sauga
 • Turizmo verslas
 • Turizmo produkto kūrimas ir kainodara
 • Kelionių organizavimas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Ekoturizmas/ Sveikatos turizmas/ Kurortologija
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Turizmo informacinės sistemos
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Viešbučio darbo organizavimas
 • Maitinimo paslaugos
 • Tarptautiniai viešbučių tinklai / Kelionių agentūrų veikla/Alternatyvios apgyvendinimo formos
 • Klientų vadyba / Krizių valdymas / Renginių organizavimas
 • Dalykinis turizmas / Konferencinis turizmas / Poilsinis turizmas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Vadyba ir lyderystė
 • Turizmo pagrindai
 • Turizmo ištekliai ir geografija
 • Informacinės technologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Turizmo verslo organizavimas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Finansai ir apskaita
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Svetingumo paslaugos
 • Turizmo teisė ir sauga
 • Turizmo verslas
 • Kelionių organizavimas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Pardavimų valdymas
 • Turizmo produkto kūrimas ir kainodara
 • Turizmo teisė ir sauga
 • Turizmo informacinės sistemos
 • Personalo vadyba
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Ekoturizmas/Sveikatos turizmas/ Kurortologija
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai

   

 • Viešbučio darbo organizavimas
 • Maitinimo paslaugos
 • Tarptautiniai viešbučių tinklai / Kelionių agentūrų veikla /Alternatyvios apgyvendinimo formos
 • Dalykinis turizmas / Konferencinis turizmas / Poilsinis turizmas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

 

Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas studentai galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos vadybos ir verslo studijų krypčių grupės studijų programas universitetuose. Absolventai, siekiantys studijuoti socialinių mokslų srities antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.
Absolventai galės dirbti įvairių tipų turizmo įmonėse, teikiančiose apgyvendinimo ir maitinimo, kelionių organizavimo, turizmo informacijos, pramogų ir kitas paslaugas, reikalingas turisto poreikiams tenkinti, vadovauti įmonės rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo, kelionių organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo ir kitiems padaliniams bei steigti turizmo įmones ir viešbučius.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050 €

Studijų programa, dėstomos anglų kalba (kainos taikomos tik ES piliečiams)

753 € 1506 € - -

Suskleisti