?> Privatumo politika | smk.lt

Privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija (toliau – Kolegija) gerbia kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama asmens duomenis, be kitų asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų, vadovaujasi šiomis Privatumo politikoje nurodytomis taisyklėmis ir nuostatomis, kurios yra skelbiamos ir viešai prieinamos Kolegijos interneto svetainėje smk.lt.
 2. Ši Politika reglamentuoja Kolegijos kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų, tvarkymą..
 3. Kolegija vykdo veiklą, kuri apima profesinio bakalauro akredituotų studijų programų vykdymą, kvalifikacijos kėlimo ar kitokio pobūdžio mokymus, tyrimų atlikimą mokslui ir verslui, mainų programų vykdymą, bibliotekos paslaugų teikimą bei kitų švietimo paslaugų teikimą.
 4. Kolegija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.
 5. Kolegijoje tvarkomi visų Kolegijos bendruomenės narių (esamų ir buvusių darbuotojų, studentų, ir kitų asmenų, įstatymų nustatyta tvarka, sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu pateikusių savo asmens duomenis Kolegijai) asmens duomenys.
 6. Pagrindinės savokos:
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.
  • Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais ir t. t.
  • Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
  • Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t. t.
  • Duomenų tvarkytojas – organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo darbą. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.
 7. Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.
 8. Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija yra visų Kolegijos veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų duomenų valdytojas, tam tikrais atvejais Kolegija veikia kaip trečiųjų šalių perduotų asmens duomenų tvarkytojas.
 9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
 1. Kolegija tvarko šiuos asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
  • Studijų proceso administravimo Kolegijoje tikslu (studijuojančiųjų priėmimo į Kolegiją įforminimas, studijų sutarčių sudarymas, studijų proceso organizavimas ir vykdymas, studijų baigimo dokumentų išdavimas, studijuojančiųjų apskaita) tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, lytis, nuotrauka, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, el. pašto adresas, pilietybė, darbo stažas, socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei), karinė tarnyba, išsilavinimo duomenys (baigtos mokyklos kodas, pavadinimas, tipas, baigimo metai, šalis), duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, filialas, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo rūšis, finansavimo pobūdis, krepšelio dydis ir metai, išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai), kiti diplomų duomenys, studijuojančiam suteikti identifikaciniai numeriai, banko sąskaitos numeris, atliktos įmokos ir / ar išmokos, jų dydis ir datos, studijuojančiajam išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo / išdavimo data. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų reikalavimų vykdymas, bei studijų sutarties vykdymas.
  • Mokslo proceso administravimo tikslu. Mokslo produkcijos autorystei nustatyti, fiksuoti ir vertinti darbuotojų ir studentų mokslinės (ir meno) veiklos rezultatus, vykdyti studijų baigimo procedūras Kolegijoje, komplektuoti bei teikti dokumentus tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), studijų tipas (studentams), akademinė grupė (studentams), studijų pradžios data (studentams), studijų pabaigos data (studentams), personalo grupė (darbuotojams), pareigos, mokslinis laipsnis (darbuotojams), darbo pradžios data, darbo pabaigos ar/ir gynimo data, elektroninio pašto adresas, baigiamojo ar mokslinio darbo parašymo kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo tema, baigiamojo ar mokslinio darbo tema anglų kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo santrauka lietuvių ir anglų kalba, darbo gynimo proceso dalyvių pareigos ir tapatybę nustatant naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo prieigos statusas internete, apribojimo terminas, paskelbimo data, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros atlikimo požymis, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros reikšmė, atlikusio sutapties patikrą asmens tapatybei nustatyti naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo dokumentai. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų reikalavimų vykdymas, studijų sutarties vykdymas bei teisėtas Kolegijos interesas – komunikacijos palaikymas ir kokybiškas studentų bei dėstytojų aptarnavimas.
  • Vidaus administravimo ir kitos veiklos tikslais. Vidaus administravimo (struktūros tvarkymas, esamų ir buvusių darbuotojų informacijos valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), pilietybė, adresas, asmens kodas, gimimo data, lytis, parašas, šeiminė padėtis, asmens socialinio draudimo (pažymėjimo) numeris, darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų sumos, savanoriško draudimo sutarčių duomenys, draudimo valstybės lėšomis datos, dalyvavimo pensijų kaupime duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, darbo stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas, tabelinis darbuotojo identifikavimo numeris numeris, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, pedagoginiai vardai, identifikavimo pedagogų registre kodas, duomenų įrašymo / keitimo data, duomenys apie atostogas, duomenys apie komandiruotes, duomenys apie atskirą darbo grafiką, duomenys apie darbo užmokestį, išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius, darbo pareigų pažeidimus, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, duomenys apie asmens teistumą (nustatymos pareigybėms), paso ir /(ar)ba asmens tapatybės kortelės numeris (-iai), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, ankstesnė darbovietė ir pareigos, buvusi pavardė, įgyto mokslo pažymėjimų numeriai, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų reikalavimų vykdymas, studijų sutarties, darbo ir kitų sutarčių vykdymas.
  • Bibliotekos lankytojų ir turto saugumo tikslu. Darbuotojų ir studentų, kitų asmenų, kurie lankosi Kolegijos bibliotekoje, saugumo ir Kolegijos bei biliotekos turto saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), telefono numeris, el.pašto adresas, duomenys apie studento studijas (studijų programos pavadinimas, forma, filialas, kursas, grupė), darbuotojui ir studentui suteikti identifikaciniai numeriai reikalingi bibliotekos teikaimoms paslaugoms tvarkyti. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų reikalavimų vykdymas, studijų sutarties vykdymas bei teisėtas Kolegijos interesas – saugumo užtikrinimas.
  • Informacinių sistemų autentifikavimo tikslais. Informacinių sistemų autentifikavimo tikslais tvarkomi duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, suteiktas vartotojo vardas, slaptažodžio priminimo duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Kolegijos interesas – informacinių išteklių administravimas ir veikiančių IS saugumo užtikrinimas.
  • Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybei nustatyti. Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybei nustatyti naudojami šie asmens duomenys: duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, mokslinis laipsnis (turintiems), elektroninio pašto adresas, institucija (asmens darbo ar studijų). Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Kolegijos interesas – informacinių išteklių administravimas ir veikiančių IS saugumo užtikrinimas.
  • Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslais. Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslais tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims – mokėtojams), asmeninis elektroninio pašto adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), pareigos, mokslinis laipsnis, elektroninio pašto adresas, mokslinio darbo parašymo kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo santrauka lietuvių ir anglų kalba, mokslinio darbo prieigos statusas internete, apribojimo terminas, paskelbimo data, atlikusio sutapties patikrą asmens tapatybei nustatyti naudojami duomenys, konferencijos dalyvio asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Kolegijos interesas – kokybiškas renginio organizavimas.
  • Finansinių atsiskaitymų. Finansinio atsiskaitymo su fiziniais asmenimis, turinčiais ne darbo santykių su Kolegija, juridiniais asmenimis, atliekančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis tikslu, tvarkomi atsakingų asmenų duomenys - duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, kontaktiniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims – lėšų gavėjams), elektroninio pašto adresas, atstovaujama organizacija ar institucija, pareigos, mokslinis laipsnis, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų vykdymas, sutarties vykdymas.
  • Kandidatų atrankos administravimo tikslais. Kandidatų atrankos administravimo tikslais tvarkomi šie duomenys: gyvenimo aprašymai ir duomenys pateikti juose, duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, nuotrauka, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, pateiktas kontaktams elektroninio pašto adresas (adresai), esama ir buvusios darbovietės, gimimo data, studijų institucija (esama ar buvusi), pareigos, mokslinis laipsnis, savanoriškai kiti kandidato pateikti asmeniniai duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Kolegijos interesas – tinkamiausių kandidatų atranka bei sutikimas (tais atvejais, kai CV norima pasilikti ateities darbo, dalyvavimo moksliniuose projektuose pasiūlymams pateikti).
  • Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu. Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris (registravimo Kolegijos dokumentų valdymo sistemoje numeris), skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis); skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Kolegijos atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų vykdymas ir teisėtas Kolegijos interesas – ginti savo teises ir reputaciją.
  • Viešošios tvarkos ir praėjimo kontrolės tikslu. Užtikrinant darbuotojų, studentų ir kitų asmenų, kurie lankosi Kolegijoje ir Kolegijos turto saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, parašas, saugos kamerų vaizdo įrašai ir nuotraukos. Vaizdo stebėjimas Socialinių mokslų kolegijoje vykdomas siekiant užtikrinti asmenų, turto ir lankytojų saugumą bei viešąją tvarką Kolegijos patalpose ir teritorijoje. Informacija renkama ir susijusių incidentų tyrimui. Apsaugos kameros filmuoja Kolegijos teritorijoje esančiame kieme, prie įėjimo į Kolegijos pastatą, bendro naudojimo patalpose, parkinge, patekimą į tinklo ar inžinerinių sistemų įrangos koncentracijos vietas. Duomenų tvarkymo pagrindas teisės aktų vykdymas bei teisėtas Kolegijos interesas – turto ir asmenų apsauga bei nusikalstamos veikos prevencija.
  • Komunikacijos su darbuotojais tikslu. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais užtikrinimui, taip pat ir ne darbo metu bei nelaimės atvejais, tvarkomi šie duomenys: darbuotojo ir nurodyto kontaktinio asmens nelaimės atveju vardas (vardai), pavardė (pavardės), kontaktinis telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas. Duomenų tvarkymo pagrindas gyvybinių interesų apsauga bei – teisėtas Kolegijos interesas – savalaikis informacijos pateikimas.
  • Komunikacijos su alumnais tikslu. Tinkamos komunikacijos su alumnais užtikrinimui tvarkomi šie duomenys: kontaktinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujama įmonė, pareigos. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Kolegijos interesas – draugiškų santykių palaikymas, statistikos rinkimas ir alumni bendruomenės kūrimas.
  • Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Kolegija gali tvarkyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas, klasę, kursą, miestą. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas pasirašius susitarimą su Kolegija, užsisakant svetainėje naujienlaiškį arba pildant anketas ir pažymint atitinkamą sutikimo laukelį. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Kolegija sąlyga ir nedaro jokios įtakos asmens santykiams su Kolegija. Kolegija gali siųsti reklaminio ar informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Kolegijai naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems ar buvusiems Kolegijos studentams ir klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, kai jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę. Tiesioginės rinkodaros tikslais Kolegija gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu ir (ar) telefonu. Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu info@smk.lt (kokiu) ar kitaip susisiekdamas su Kolegija.

III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

 1. Kolegija rinkdama ir tvarkydama asmenų pačių perduotus arba iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:
  • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
  • tikslo apribojimo principo. Asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
  • duomenų kiekio mažinimo principo. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
  • tikslumo principo. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami.
  • saugojimo trukmės apribojimo principo. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
  • vientisumo ir konfidencialumo principo. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 1. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS
 1. Kolegija įsipareigoja laikytis konfidencialumo tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu.
 2. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 3. Asmens duomenys gali būt perduoti šiems nurodytiems subjektams: bankams, kurie vykdo Kolegijos atsiskaitymo operacijas; Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui (ŠITC), kurie tvarko studentų, pedagogų, diplomų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrus; kitoms organizacijoms ir valstybės institucijoms (SODRA, VMI, Valstybinis studijų fondas), kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti Kolegijos teikiamas informacinės visuomenės paslaugas; Valstybės informacinėms sistemoms, tokioms kaip eLABa, KVIS; įmonėms, kurios teikia paslaugas Kolegijos prašymu. Šių paminėtų įmonių/įstaigų galimybė naudoti informaciją yra ribota, nes jos negali gautos informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Kolegijai tikslais.
 4. Kolegija gali leisti asmens duomenis tvarkyti savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Kolegijai informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas, būtinas Kolegijos veiklai, ir tvarko asmens duomenis Kolegijos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Kolegijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Kolegija pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 5. Kolegija taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 1. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 1. Asmens duomenų subjektas turi šias teises:
  • kreiptis į Kolegiją su prašymu suteikti informaciją apie Kolegijoje tvarkomus asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol asmens duomenų subjekto prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
  • reikalauti ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“);
  • nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
  • reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai asmens duomenų subjektui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats asmens duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
  • teisę atšaukti asmens duomenų subjekto duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam jo asmens duomenų naudojimui.
 1. Kolegija gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS
 1. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, teikia Socialinių mokslų kolegijos darbuotojui, atsakingam už duomenų apsaugą Kolegijoje, adresuotą laisvos formos rašytinį prašymą arba skundą.
 2. Duomenų subjektas prašymą arba skundą raštu gali pateikti asmeniškai Kolegijos padalinyje, tvarkančiame duomenų subjekto duomenis (Socialinių mokslų kolegija, Nemuno g. 2, Klaipėdoje, arba Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus filiale Kalvarijų g. 137E, Vilniuje, arba Socialinių mokslų kolegijos Kauno filiale Vytauto pr. 23, Kaune), taip pat registruotu paštu.
 3. Prašyme arba skunde turi būti pateikiamas adresas atgalinei korespondencijai. Neregistruotu paštu pateikti ar neturintys atgalinio adreso prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka, tačiau raštu neatsakoma.
 4. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
 5. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
  • pateikdamas prašymą valdytojo arba tvarkytojo darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notarine, jai prilyginama, arba supaprastinta tvarka, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.
 1. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per notariškai įgaliotą atstovą.
 1. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip ir atstovaujamojo.
 2. Atsakymą į pateiktą prašymą Kolegija pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, apie tai pranešus, Kolegija turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų asmens prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo asmens kreipimosi dienos.
 3. Informacija pagal asmens prašymą suteikiama nemokamai. Tais atvejais, kai prašymai nepagrįsti arba neproporcingi dėl jų pasikartojančio turinio, Kolegija gali atsisakyti imtis veiksmų pagal asmens prašymą.

VII. SLAPUKAI

 1. Kolegijos interneto svetainės smk.lt lankytojų duomenys renkami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.
 2. Kolegijos interneto svetainėje gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Kolegijos privatumo ir slapukų politika taikoma tik tada, kai lankomasi Kolegijos interneto svetainėje.
 3. Kolegija nėra atsakingas už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš Kolegijos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
 4. Administruojant interneto svetainę bei diagnozuojant sutrikimus Kolegijos tinklalapių serverių darbe fiksuojami lankytojų kompiuterių IP adresai ir atlieka veiksmai tinklalapiuose. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis, kaip ir lankymosi tinklalapiuose veiksmų seka, gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią statistinę informaciją. Informacija renkama užtikrinant kibernetinės ir informacinės saugos teisės aktų reikalavimus.
 5. Siekiant pagerinti lankymąsi Kolegijos interneto svetainėje, Kolegija gali joje naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 6. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Kolegijos internetinėje svetainėje bei daugiau sužinoti apie Kolegijos internetinės svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Kolegijos teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Kolegija slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
 7. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Kolegija atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių.
 8. Surinkti duomenys apie Kolegijos svetainės lankytojus atsakingai saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Kolegijos darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie svetainės lankytojus.
 1. Slapukai, naudojami Kolegijos interneto svetainėje www.smk.lt:

Slapukas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

ses1606036186

Būtinas sistemos veikimui slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Vartotojui įėjus į svetainę

Iki sesijos pabaigos

_ga

Analitiniai slapukai, renkantys statistinę informaciją: fiksuoja lankytojo veiksmus, kaupia informaciją apie vartotojo elgseną, renka statistinę informaciją apie lankytoją (nerenka jokių asmeninių duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui unikalų ID pagal savo apskaitą).

Vartotojui apsilankius svetainėje

2 metus

_gat

Vartotojui apsilankius svetainėje pirmą kartą

1 min

_gid

Vartotojui apsilankius svetainėje

24 val


VIII. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 1. Kolegijos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (ar) Kolegijos informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 2. Nors asmuo gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Kolegijos paslaugų, tačiau Kolegija ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo ir ieškinio senaties terminai.
 3. Kolegija siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Asmens duomenų tvarkymas Kolegijoje atitinka teisinius reikalavimus, t.y. asmens duomenis Kolegija saugo ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Tai reiškia, kad informacija bus pašalinta, kai nebus reikalinga tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.
 2. Kolegija įdiegė protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotų informaciją, kurią renka turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau reikia nepamiršti, kad, nors ir Kolegija imasi tinkamų veiksmų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys, nėra visiškai saugūs.
 3. Kolegija visada pripažįsta teisės aktų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR) viršenybę.
 4. Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų.
 5. Naujausia šios privatumo politikos versija skelbiama Kolegijos internetiniame tinklapyje www.smk.lt.