Studijų sistema

Socialinių mokslų kolegijoje vykdomos koleginės pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijos. Koleginių studijų metu formuojami gebėjimai, leidžiantys greitai prisitaikyti prie kintančių gamybos bei ūkio sąlygų ir atitinkamai reaguoti į pokyčius, dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis. 

Kolegija vykdo 4 studijų sričių studijas: socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų ir menų.

Kolegijoje studijos organizuojamos nuolatine ir ištęstine studijų formomis, kurios skiriasi savo intensyvumu. Ištęstinė forma skirta asmenims, kurie derina savo darbinę veiklą su mokymosi visą gyvenimą siekiu. Akademinis procesas vykdomas pagal studijų kalendorių ir iš anksto suderintus ir paskelbtus tvarkaraščius.

Studijų apimtis kolegijoje matuojama kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienerių nuolatinės studijų formos metų apimtis - 1600 valandų ir atitinka 60 kreditų. Vieno studijų kredito apimtis – 27 studento darbo valandos. Koleginių studijų programos apimtis - 180 kreditų.

Kolegijoje siūlomos ir jungtinės studijų programos su kitomis užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis. Per tą patį studijų laikotarpį įgyjamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis ir gaunami dviejų ar trijų aukštųjų mokyklų diplomai!

Baigus pirmosios pakopos kolegines studijas, įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir suteikiamas atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Socialinių mokslų kolegijoje išduodami diplomai, turintys Diplomo priedėlio etiketę, suteikiančią tarptautinį diplomų pripažinimą.

Kolegijoje taikoma studijų formų ir metodų įvairovė sudaro sąlygas studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus, derinti darbą su studijomis, naudotis dėstytojų individualiomis konsultacijomis, nuotoliniu studijų būdu bei e. mokymosi galimybėmis. Pažangūs studentai gali individualizuoti savo studijas sudarydami individualų studijų planą, grafiką ar programą.

Studijų metu sudaromos sąlygos išvykti studijuoti, stažuotis ar atlikti praktiką užsienio aukštojo mokslo institucijose, verslo įmonėse ar organizacijose pagal „Erasmus +“ programą.

Kolegija vykdo neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą. Toks pripažinimas sudaro galimybes įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus, praplėsti karjeros galimybes, baigti studijas Kolegijoje per trumpesnį laikotarpį.

Studijų metu sudaromos puikios sąlygos ne tik studijoms, bet ir studentų savivaldai, meninei saviraiškai, sportui. Studentai įtraukiami į klubų, asociacijų veiklą, suteikiama galimybė dalyvauti įvairiuose projektuose. Kasmet įvairiose srityse aktyviausi studentai apdovanojami socialinių partnerių įsteigtomis stipendijomis.

Baigę kolegines studijas absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas (magistrantūrą) įvykdę papildomus aukštųjų mokyklų reikalavimus. Papildomųjų studijų metu įgyjama kompetencija, kurios asmuo neįgijo studijuodamas pirmojoje studijų pakopoje. Jų apimtis priklauso nuo pasirinktos studijų krypties, bet yra ne didesnė kaip 60 studijų kreditų. Studijas galima tęsti šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Aukštojo mokslo sistemos aprašas Studijų reglamentas Vidaus tvarkos taisyklės Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas
Diplomo priedėlio etiketė  Akademinės etikos kodeksas  Akademinės etikos komisijos veiklos reglamentas  Akademinės etikos komisijos sudėtis

E. studijos

Kiekvienam studijų dalykui kiekvieną semestrą kiekvienas dėstytojas turi ir virtualias auditorijas, ne tik užsiėmimus tradicinėse auditorijose.

Kolegijoje visame studijų procese naudojama e. mokymosi aplinka. Virtualiose auditorijose studentams pateikiama informacija apie studijas, įvairi studijoms reikalinga mokomoji medžiaga elektroniniu formatu (mokomosios medžiagos tekstai, paskaitų vaizdo įrašai, kiti vaizdo ir garso įrašai, nuorodos į pačius įvairiausius internetinius šaltinius ir pan.), bendraujama su dėstytojais, administratoriais ir tą patį studijų dalyką studijuojančiais studentais, gali būti organizuojami tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai.
E. mokymosi aplinką rasite čia.

 

Finansavimo sąlygos

Studijų kainos kompensavimas Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose. Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina, kompensuojama asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį.

Biblioteka

Socialinių mokslų kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, kaupiantis dokumentų fondą bei padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus. Skaitytojai turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis nustatyta tvarka. Skaitytojų tvarką reglamentuoja „Naudojimosi biblioteka taisyklės.

STUDIJŲ IR MOKSLO INFORMACIJOS IŠTEKLIAI:

Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Socialinių mokslų kolegijos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose.
Prisijungimui įveskite 4 pirmas vardo ir 4 pirmas pavardės raides. Į lauką SLAPTAŽODIS įveskite: paskutinius 4 savo asmens kodo skaitmenis.

SMK bendruomenės nariai dokumentų kataloge gali surasti bibliotekoje saugomų dokumentų įrašus, užsakyti, skolintis juos į namus, pratęsti grąžinimo terminus.
Literatūros skolinimosi limitas – 20 leidinių. Leidiniai skolinami į namus, pateikus galiojantį studento / darbuotojo pažymėjimą.
Prisijungimui įveskite 4 pirmas vardo ir 4 pirmas pavardės raides. Į lauką SLAPTAŽODIS įveskite: paskutinius 4 savo asmens kodo skaitmenis.


Biblioteka yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo narys (LABIIMSPPK), Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narė (LMBA).

 

Su Infolex. Teisės aktais Jūs galite:

 • rasti visus LR teisės aktus (suvestines redakcijas, lyginamąsias straipsnių redakcijas); 
 • skaityti parengiamąją įstatymų medžiagą (projektus, aiškinamuosius raštus ir t.t.); 
 • skaityti ne tik teisės aktų registre registruojamus ar oficialiuose leidiniuose skelbtus teisės aktus, bet ir tuos populiariausių institucijų aktus, kurie skelbiami tik interneto svetainėse (virš 490 000) ; 
 • naudotis susistemintais teisės aktų rinkiniais (segtuvais); 
 • atnaujintą teisinę informaciją matyti nuo 9:30 val. ryto; 
 • dirbti su tvarkingai suformatuotu tekstu (su lentelėmis, diagramomis, formulėmis); 
 • parsisiųsti visą aktą arba tik tam tikrus jo straipsnius MS Word formatu; 
 • naudotis profesionalų paruošta lydimąja medžiaga; 
 • rasti nuorodas į cituojamus, kartu naudojamus teisės aktus ir cituojančią ar kartu naudojamą teismų praktiką, kvaziteisminių institucijų praktiką, matyti patogias sąsajas tarp keistų ir keičiamų aktų; 
 • skaityti esmines LRKT jurisprudencijos citatas prie LR Konstitucijos straipsnių ir t.t.

Su Infolex. Praktika Jūs galite:

 • skaityti oficialiuose leidiniuose skelbtą ir neskelbtą LR teismų praktiką nuo pirmos iki paskutinės instancijos, kvaziteisminių institucijų praktiką;

Jungtis www.teismupraktika.lt arba www.teisesaktai.lt
Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojusBiblioteką sudaro: Klaipėdos Centrinė biblioteka ir Vilniaus filialo biblioteka.

Didžiausią bibliotekų fondų dalį sudaro socialinių mokslų literatūra. Kasmet bibliotekų fondai papildomi nauja literatūra, didinamas specialybinės literatūros egzempliorių skaičius. Bibliotekų fondai atviri.

 • Bibliotekų fonduose sukaupta – 31450 egz.; 5466 pav. leidinių (duomenys 2017-01-01)
 • Elektroninių knygų prenumeruojama – 110 tūks.
 • Mokslo žurnalų prenumeruojamose duomenų bazėse – 16550 vnt.
 • Bibliotekų skaitytojai - 2221 (duomenys 2017-01-01)
 • Bibliotekų lankytojai - 51257 (duomenys 2017-01-01)

Paslaugos:

 • kopijavimas;
 • spausdinimas;
 • laminavimas;
 • įrišimas;
 • skenavimas.

Bibliotekos darbo laikas

Klaipėda

 • Semestro laikotarpiu: I-V nuo 830 - 1730
 • Ištęstinių paskaitų metu I-V nuo 830 - 1800
 • Atostogų metu: I-V nuo 800-1730
 • Šeštadienį, sekmadienį biblioteka nedirba

Vilnius

 • Semestro laikotarpiu: I-V nuo 830 - 1730
 • Ištęstinių paskaitų metu I-V nuo 1000 - 1900
 • Pietų petrauka nuo 13.00 - 14.00
 • Atostogų metu: I-V nuo 830-1730
 • Šeštadienį, sekmadienį biblioteka nedirba

Karjera

Karjeros centras – SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Studentams

 • Mokymai karjeros valdymo tematika;
 • Individualios konsultacijos aktualiais karjeros planavimo klausimais;
 • Pagalba nusistatant stipriąsias ir tobulintinas asmenybės puses, reikalingas pasirinktai karjerai;
 • Pagalba sudarant karjeros planą, rengiant Gyvenimo aprašymą, darbo paieškos dokumentus;
 • Informacija apie laisvas darbo ir praktikos vietas;
 • Patikimi testai padėsiantys pasirinkti tinkamą darbą;
 • Informacija apie darbo rinkos tendencijas.

Moksleiviams

 • SMK studijų programų pristatymai Jūsų mokykloje;
 • Individualios konsultacijos studijų programos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais;
 • Patikimi testai padėsiantys pasirinkti tinkančią profesiją.

Absolventams

 • SMK Alumni klubas (vienija SMK baigusius bendraminčius bendravimui, pramogoms ir didiems darbams);
 • Informacija apie laisvas darbo vietas (www.tavokarjera.lt, Facebook Alumni klubo profilis);
 • Kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, seminarai;
 • Pramoginiai renginiai Absolventų klubo nariams, narių susitikimai;
 • Individualios konsultacijos darbo paieškos, įsidarbinimo, adaptavimosi naujoje darbovietėje klausimais;
 • Darbo pasiūlymai;
 • Galimybė dalintis su SMK studentais savo sėkmės istorijomis, gyvenimiška patirtimi;
 • Galimybė globoti SMK studentus;
 • SMK absolventų stipendijų fondas (absolventai gali įsteigti stipendiją studentams už gerus studijų rezultatus, kūrybinių laimėjimus, aktyvumą ir kt.

Verslui

 • Socialinio bendradarbiavimo galimybė;
 • Nemokamas darbo/praktikos vietų pasiūlymų viešinimas SMK studentams/absolventams;
 • Individualūs įmonių susitikimai su SMK studentais, absolventais, Karjeros centro specialistais;
 • Personalo atrankos paslaugos, darbuotojo tinkamumo darbo vietai vertinimas;
 • Galimybė inicijuoti atviras paskaitas studentams, su jaunąją karta pasidalinti savo sėkmės istorija;
 • „Atvirų durų diena“ Jūsų įmonėje;
 • Vardinių įmonės stipendijų geriausiems studentams skyrimas;
 • Tikslinis studijų finansavimas;
 • Dalyvavimas SMK „Talentų programoje“;
 • Padedame sudaryti kvalifikacijos kėlimo planus Jūsų darbuotojams;
 • Atliekame organizacijos darbuotojų motyvacijos, lūkesčių, adaptacijos ir kt. tyrimus;
 • Jūsų įmonės pavadinimo, logotipo viešinimas kolegijoje ir internete;
 • Galimybė kolegijos patalpose galite įrengti savo įmonės vardo auditoriją;
 • Siūlome priimti mūsų studentus į praktikas Jūsų įmonėje, tai galimybė atsirinkti geriausius studentus įdarbinimui.

LSP

Kaip užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą?

Studentas, norintis pasigaminti LSP, turi atlikti tokius veiksmus:

 1. Užsiregistruoti www.lsp.lt. Atidžiai įveskite prašomą informaciją ir sekite nurodymus.
 2. Kai sistema patvirtins registraciją, įkelti savo nuotrauką.
 3. Skiltyje „Mano LSP“ pasirinkti „Užsisakyti naują LSP“.
 4. Kai LSP bus pagamintas, el. paštu bus atsiųstas pranešimas.
 5. Gavus pranešimą, reikia pasirinkti, kaip atsiimsite LSP. Iš „Luminor“ mobiliųjų komandų, kurios jį Tau atveš tiesiai į aukštąją mokyklą, arba iš „Luminor“ skyriaus.
 6. Už LSP gamybą reikia apmokėti internetu arba pasirinkti apmokėjimą banko skyriuje.
 7. Būtina atsispausdinti LSP išdavimo sutartį.
 8. Nurodytu laiku atvykti į pasirinktą „Luminor“ skyrių ir atsinešti LSP išdavimo sutartį, kuri pasirašoma banko darbuotojo akivaizdoje.
 9. Jei dar nesumokėta už LSP, atlikti mokėjimą.
 10. Atsiimti LSP. Jeigu pastebima netikslumų, nepriimti LSP ir apie tai informuoti banko darbuotoją.

Studijų tęstinumas

Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų krypčių grupės universitetines pirmosios ir antrosios pakopų studijų programas. Kolegijų absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje, yra būtinos papildomosios studijos. Tai nenuosekliosios studijos, apimančios pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas. Šie dalykai yra būtini, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms.

Šalies universitetai

Tarptautiškumas

Pasaulis tampa atvira erdve keistis žiniomis, keliauti, mokytis, pažinti kitas šalis ir kultūras, todėl SMK visada atvira tautybėms, kultūroms, naujiems požiūriams, žinių mainams globalioje erdvėje.

Siekiame būti įvairiatautė, daugiakultūrė bendruomenė, kurioje gerbiama žmogaus laisvė, puoselėjamos ir brandinamos demokratijos, tolerancijos, bendradarbiavimo vertybės, ugdoma etiniais principais grįsta darbo atmosfera.

Studentų atstovybė

SMK – tai galimybė įgyvendinti visas Tavo idėjas mokslo, sporto, meno ar laisvalaikio organizavimo srityse!

Alumni

Socialinių mokslų kolegijoje veikia SMK Alumni klubas, kuris buvo įsteigtas 2012 metų birželio 18 d. Klubas vienija visus SMK absolventus.

SMK Alumni veikla:

 • Ryšių tarp absolventų ir Kolegijos bendruomenės palaikymas ir stiprinimas;
 • Klubo narių susitikimų, teminių renginių, mokomųjų seminarų, stovyklų organizavimas;
 • Paskaitos aktualiomis temomis ir vidiniai seminarai;
 • Neformalios diskusijos neformalioje aplinkoje;
 • Bendradarbiavimas su Kolegijos administracija, dėstytojais, studentų klubu;
 • Dalinimasis gyvenimiška ir profesine patirtimi su SMK studentais;
 • Studentų globojimas ir kuravimas - švietimo renginių studentams
  organizavimas.

Dabartinė SMK Alumni klubo prezidentė - Ana Sadovskaja.

 

SMK Alumni lojalumo kortelė

Tai kortelė, kurią gauna SMK absolventas ir gali naudotis visomis jai priklausančiomis nuolaidomis.

SMK nuolaidas rasite čia.

„SMK Alumni paslaugų bankas“ – tai duomenų bazė, kurioje visi SMK absolventai, turintys savo verslą ar teikiantys kitokias paslaugas, gali viešinti savo įmonės vardą, pristatyti SMK absolventams savo siūlomą nuolaidą produktams ar paslaugoms.