Finansavimo sąlygos

Valstybės remiamos paskolos

Pavasario semestre teikiamos paskolos:

 • studijų kainai sumokėti;
 • gyvenimo išlaidoms ;
 • dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis

Valstybės remiamos paskolos yra:

 1. paskola studijų kainai - maksimali suma už vienerius metus mokama studijų kaina, išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą pagal pateiktą prašymą rudens semestre ir pavasario semestre iki liepos 1 dienos;
 2. paskola gyvenimo išlaidoms (iki 1900 eurų per metus). Ši paskola išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams išmokama iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2280 eurų per metus). Paskola išmokama visa iš karto į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą.
 • Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų;
 • palūkanos pradedamos mokėti iš karto po pirmosios paskolos dalies išmokėjimo, mokamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos;
 • prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui galimi atidėjimai (paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku);
 • Sustabdęs studijas, paskolos gavėjas palūkanas moka bankui savo lėšomis.

Išsamesnę informaciją rasite čia - https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos

Studijų kainos kompensavimas

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose. Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju - pirmąją pusę studijų programos)
  ir (arba)
 • trečiuosius studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - pabaigus antrąją pusę studijų programos).

Asmuo, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie IS PARAMA .

Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės nefinansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, atitinka šiuos kriterijus:

 • neturi akademinių skolų;
 • studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Išsamesnę informaciją rasite https://www.vsf.lt/lt/studiju-kainos-kompensavimas

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmuo, kuris:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigęs studijas;
 • privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;
 • trečiuosius studijų metus iki studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos);

Studijuojantis asmuo aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir laiku privalo aukštajai mokyklai pranešti apie atliktą privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus ir pateikti Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

Aukštosios mokyklos sudaro ir pateikia Fondui sąrašą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį.

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Fondui raštu pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Kartu su prašymu asmuo privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Išsamesnę informaciją rasite čia - https://www.vsf.lt/lt/studiju-kainos-kompensavimas

Parama neįgaliesiems

Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka  šias sąlygas:

 • turi nustatyta tvarka sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
 • pirmą kartą studijuojantys pagal bet kurios studijų pakopos programas;
 • neturi įsiskolinimų pagal studijuojamą studijų programą ir drausminių nuobaudų.

Neįgaliesiems teikiamos šios paramos priemonės:

 • Specialiesiems poreikiams tenkinti - 50% valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį -52,5 Eur;
 • Įstojusiems į aukštąsias mokyklas 2009 metais ir vėliau ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir nefinansuojamose studijų vietose – 3,2 Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka (121,60 Eur) už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.
 • Neįgalusis, norintis gauti finansinę paramą, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios turi pateikti atsakingam Kolegijos studijų skyriaus administratoriui šiuos dokumentus:
 • prašymą suteikti finansinę pagalbą;
 • neįgaliojo pažymėjimą.

Tikslinės išmokos

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 

3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http:// vsf. lrv. lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

*  studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

 Socialinės stipendijos

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Paraiškos pildomos du kartus per metus:
 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Išsamesnę informaciją rasite čia - https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos

Parama išeiviams

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą (gimnazijos pirmą) klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą:

 • Stipendiją;
 • Socialinę išmoką

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų

Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo:

 1. nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
 2. Lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
 3. Išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei devinta (gimnazijos pirma) klasėje arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.
 4. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Išsamensę informaciją rasite čia - https://www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams

SMK visais šiais klausimasi studentus konsultuoja:

Neringa Gulbinaitė
Vyr. studijų administratorė
Nemuno g. 2, 201 kab. 
LT-91199 Klaipėda
El.paštas: neringa.gulbinaite@smk.lt
Tel.: +370 46 433451

Agnė Juškevičiūtė 
Vyr. studijų administratorė Vilniaus filiale 
Kalvarijų g. 137E, 101 kab. 
LT-08210 Vilnius 
El. paštas: agne.juskeviciute@smk.lt 
Tel. +370 5 2195739


< Atgal