Estetinė kosmetologija

Vilnius
Klaipėda
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai

Studijų kryptis: Kosmetologija

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos kūrybingus, kritiškai mąstančius ir socialiai atsakingus kosmetologijos specialistus, suvokiančius sveikos gyvensenos principus, gebančius vertinti išorinių ir vidinių veiksnių poveikį sveikatai bei odai, teikti kosmetologines paslaugas, taikyti šiuolaikines technologijas, atsakingai ir efektyviai valdyti grožio paslaugų verslo procesus ir siekti nuolatinio asmeninio bei profesinio tobulėjimo.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Estetinės kosmetologijos studijų programą, geba:

Gebės taikyti žinias apie žmogaus anatominius, fiziologinius, patologinius odos ir/ar odos darinių ir organizmo ypatumus, kosmetikos gaminių sudėtį ir paskirtį, kosmetologinių procedūrų atlikimo ir  derinimo principus teikiant grožio paslaugas įvairaus amžiaus asmenims.

 • Gebės profesinėje veikloje taikyti sveikos gyvensenos principus ir žinias apie išorinių ir vidinių veiksnių poveikį sveikatai,  odai ir/ar odos dariniams, siekiant formuoti pozityvias klientų nuostatas sveikatos, grožio ir gyvenimo kokybės gerinimo srityse.
 • Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, naudoti informacines technologijas, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus bei parengti tyrimo instrumentus, reikalingus aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
 • Gebės tirti grožio paslaugų rinką, teikiamų paslaugų kokybę, kliento poreikius siekiant efektyviai valdyti grožio paslaugų verslo procesus.
 • Gebės savarankiškai įvertinti kliento odos ir/ar odos darinių būklę, remiantis fiziologija ir patologiniais pakitimais, amžiaus kriterijais, tikslingai parenkant vertinimo metodus ir įrangą bei identifikuojant estetinius asmens poreikius ir kosmetologinės priežiūros procedūrų tikslingumą.
 • Gebės atsakingai ir savarankiškai parengti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinės priežiūros planus atsižvelgiant į kliento estetinius poreikius bei odos ir/ar odos darinių būklę.
 • Gebės savarankiškai analizuoti ir atsakingai parinkti medžiagas, priemones, aparatūrą ir įrangą kosmetologinėms procedūroms atlikti atsižvelgiant į jų taikymo indikacijas, kontraindikacijas, paskirtį ir poveikį odai ir/ar odos dariniams.
 • Gebės savarankiškai ir profesionaliai atlikti kosmetologines veido ir kūno odos, nagų priežiūros bei dekoratyvinės kosmetikos procedūras  atsižvelgiant į kliento odos būklę ir estetinius poreikius bei vadovaujantis kosmetinių priemonių, įrangos ir aparatūros taikymo bei procedūrų atlikimo reikalavimais ir derinimo principais.
 • Gebės užtikrinti atliekamų kosmetologinių procedūrų kokybę ir saugumą, vadovaujantis kosmetologinę veiklą reglamentuojančiais higienos ir kokybės reikalavimais, ergonomikos ir profesinės etikos principais bei teisės aktais.
 • Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su savo ir kitų sričių specialistais bei klientais, kritiškai vertinti profesinę patirtį, nuolat mokytis, mokyti ir konsultuoti klientus, vykdant profesinės patirties sklaidą.
 • Gebės taikyti komunikacinius, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo gebėjimus, siekiant asmeninio tobulėjimo ir priimant motyvuotus sprendimus kliento estetinėms problemoms spręsti.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Žmogaus anatomija, fiziologija
 • Mikrobiologija ir ląstelės chemija
 • Kosmetinė chemija ir medžiagotyra
 • Profesinė užsienio kalba
 • Bendroji kosmetologija
 • Vidaus ligos ir patologija
 • Pirmoji medicinos pagalba ir slaugos pagrindai
 • Profesinė etika ir estetika
 • Dalykinė komunikacija
 • Sveikatos filosofija/Visuomenės sveikata/Sveika gyvensena ir gyvenimo kokybė
 • Informacinės technologijos
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Odos ligos
 • Masažas kosmetologijoje
 • Makiažo technikos
 • Farmakologija
 • Darbo higiena ir ergonomika
 • Grožio paslaugų verslas
 • Manikiūras ir pedikiūras
 • Kosmetinė veido priežiūra (integruota mokomoji praktika)
 • Kosmetinė kūno priežiūra (integruota mokomoji praktika)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Kosmetologinė aparatūra
 • Klinikinė kometologija
 • Įvaizdžio kūrimas/Žmogaus harmonija ir sveikatingumas
 • Prekybos rinkodara/Pardavimų valdymas
 • Tyrimų metodologija
 • Aromaterapija/ SPA filosofija ir procedūros/
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Kvalifikacinis egzaminas
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, baigę Estetinės kosmetologijos studijų programą, galės dirbti skirtingų teisinių formų ir nuosavybės įmonėse: SPA centruose, grožio salonuose, sveikatingumo įmonėse, sanatorijose, reabilitacijos centruose, sveikatos priežiūros įmonėse, gydymo įstaigose, grožio paslaugas teikiančiose įmonėse; gales dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse, galės organizuoti savarankišką paslaugų teikimą, teisės aktų nustatyta tvarka steigti įmones, užsiimti individualia veikla ir kt.
Estetinės kosmetologijos studijų programos absolventai studijas galės tęsti pagal sveikatos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti kosmetologijos studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal sveikatos mokslų studijų krypčių grupės programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
biologija 0,4 chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijos Studijų kaina ištęstinėse studijose
semestro kaina mokslo metų kaina semestro kaina mokslo metų kaina
925 Eur 1850 Eur - -

Suskleisti