Finansų apskaita

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 2018 m. priėmimas į studijų programą "Finansų apskaita" nevykdomas

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Apskaita

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti analitiškai mąstančius verslo ir viešojo sektoriaus įmonių finansų apskaitos specialistus, gebančius analizuoti finansų sistemos procesus, tvarkyti apskaitą, rengti finansines ataskaitas, atlikti ūkio subjektų veiklos finansinę analizę, priimti finansų valdymo sprendimus bei prisitaikyti prie verslo aplinkos pokyčių.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Finansų apskaitos studijų programą, geba:

 • taikyti žinias apie finansų sistemos sandarą, jos organizavimo ir veikimo principus, LR bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su finansų sistema;
 • kaupti, sisteminti ir analizuoti ūkio subjektų veiklos duomenis, taikant informacijos apdorojimo sistemas;
 • diferencijuoti verslo ir viešojo sektoriaus ūkio subjektų veiklos turinį ir finansinius procesus, siekiant užtikrinti organizacijos veiklą bei strateginę plėtrą;
 • tvarkyti ūkio subjekto apskaitą taikydamas nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus;
 • parengti mokestines, statistines ir kitas finansines ataskaitas bei profesionaliai pateikti finansinę informaciją vidiniams ir išoriniams vartotojams, tiek valstybine, tiek užsienio kalbomis;
 • planuoti įmonės finansinę veiklą, atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką bei įmonės strateginius tikslus;
 • įvertinti ūkio subjekto veiklos finansinę būklę finansų valdymo sprendimams priimti;
 • kritiškai vertinti įmonės turimų išteklių valdymo metodus ir būdus bei teikti pasiūlymus įmonės veiklos efektyvumui didinti;
 • nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Apskaitos pagrindai
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Finansai
 • Turto apskaita
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Tarptautinė prekyba ir atsiskaitymai
 • Nuosavybės apskaita
 • Investicijų valdymas
 • Mokesčiai
 • Valdymo apskaita
 • Finansų analizė
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Finansinės informacijos apdorojimo technologijos
 • Viešojo sektoriaus finansų apskaita
 • Finansų valdymas
 • Verslo projekto rengimas/Verslo finansavimas ir investicijos
 • Darbo teisė/Finansų rinkos ir institucijos
 • Personalo vadyba ir motyvacija/Auditas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Apskaitos pagrindai
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Finansai
 • Turto apskaita
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Nuosavybės apskaita
 • Investicijų valdymas
 • Tarptautinė prekyba ir atsiskaitymai
 • Finansinės informacijos apdorojimo technologijos
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Mokesčiai
 • Finansų analizė
 • Valdymo apskaita
 • Viešojo sektoriaus finansų apskaita
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Finansų valdymas
 • Verslo projekto rengimas/Verslo finansavimas ir investicijos
 • Darbo teisė/Finansų rinkos ir institucijos
 • Personalo vadyba ir motyvacija/Auditas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Baigę Finansų apskaitos studijų programą absolventai gali dirbti apskaitos ir finansų specialistais, buhalteriais, auditoriaus padėjėjais, finansų konsultantais, padalinių vadovais įvairių verslo šakų įmonių finansų, apskaitos ir audito padaliniuose, viešojo sektoriaus, finansų institucijose, audito, apskaitos įmonėse bei steigti ir plėtoti savo verslą.
Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypties grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti apskaitos krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti