Kompiuteriniai žaidimai ir animacija

Vilnius
Klaipėda
Informatikos mokslų profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai

Studijų kryptis: Informatika

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti informatikos specialistus, gebančius pažangių skaitmeninių technologijų pagrindu savarankiškai ir/ar komandoje modeliuoti, vizualizuoti ir animuoti dvimačius ir trimačius objektus, projektuoti ir programuoti kompiuterinius žaidimus, kūrybiškai ir socialiai atsakingai vykdyti profesinę veiklą šalies ir tarptautinėse rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs studijas:

 • Geba taikyti fundamentalias fizinių ir socialinių mokslų žinias, socialinės atsakomybės, teisines, etines normas kuriant, vykdant ir įgyvendinant informatikos kūrybinius projektus.
 • Geba taikyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos valdymo žinias, reikalingas, projektuoti, modeliuoti bei programuoti kompiuterinius žaidimus ir skaitmeninę animaciją.
 • Geba analizuoti socialinėje ir informacinių technologijų verslo aplinkoje vykstančius pokyčius, kompiuterinių žaidimų industrijos kaitos tendencijas ir priimti sprendimus dėl profesinės veiklos plėtros.
 • Geba parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus probleminės situacijos analizei ir gautus rezultatus pritaikyti informatikos projekto įgyvendinimui.
 • Geba suprojektuoti kompiuterinio žaidimo sistemos architektūrą, suplanuoti eigos strategiją pritaikyti žmogaus ir kompiuterio sąveikos priemones žaidimo idėjos realizavimui.
 • Geba sumodeliuoti dvimačius ir trimačius kompiuterinių žaidimų ir skaitmeninės animacijos objektus bei pritaikyti animacijos valdymo sistemas, tekstūravimą, vaizdo ir garso efektus darnios vizualinės visumos išplėtojimui.
 • Geba suprogramuoti ir testuoti įvairių tipų kompiuterinius žaidimus taikant kompiuterinių žaidimų kūrimo technologijas ir programines priemones.
 • Geba sumaniai taikyti sužaidybinimo metodus, specialiuosius garso ir vaizdo efektus įgyvendinant kompiuterinių žaidimų bei skaitmeninės animacijos projektus.
 • Geba kurti skaitmeninę animaciją taikant bendruosius kompozicijos, spalvų derinimo, estetinės raiškos principus.
 • Geba sutelkti komandą kompiuterinių žaidimų ir skaitmeninės animacijos projektui įgyvendinti, profesionaliai bendrauti su užsakovais, bendradarbiauti su partneriais, kitų sričių atstovais sprendžiant savo ir bendros profesinės veiklos uždavinius.
 • Geba vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą prisitaikant prie šalyje ir tarptautinėse rinkose vystomų modernių IT technologijų ir jų pažangos.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Matematika
 • Programavimo pagrindai
 • Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos
 • Sistemų projektavimas ir duomenų bazės
 • Profesinė užsienio kalba
 • Dalykinė komunikacija
 • Žmogaus ir kompiuterio sąveika
 • Duomenų struktūros ir algoritmai
 • Objektinis programavimas
 • Žaidimų variklių technologijos
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Laisvai pasirenkamasis dalykas
 • IT projektų valdymas ir metodologijos
 • Dvimačių žaidimų programavimas
 • Ekonomikos ir vadybos pagrindai
 • Intelektinės teisės nuosavybė
 • Kompiuterinių žaidimų aplinkos grafika
 • Animacija
 • Animacijos valdymo sistemos
 • Žaidimo variklio programavimas
 • Teisės pagrindai
 • Antreprenerystė/Kūrybinis mąstymas
 • Pažintinė profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamasis dalykas
 • Kompiuterinės grafikos valdymas
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • Išmaniųjų įrenginių žaidimų kūrimas/Tinklinių žaidimų programavimas
 • Dirbtinio intelekto programavimas/Realaus pasaulio imitavimas
 • Specialieji efektai kompiuteriniuose žaidimuose/Specialieji efektai animacijoje
 • Laisvai pasirenkamasis dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmuo, baigęs Kompiuterinių žaidimų ir animacijos studijų programą, bus pasirengęs dirbti kompiuterinių žaidimų projektuotoju, programuotoju, testuotoju, 3D grafikos modeliuotoju, animatoriumi, kūrybinių kompiuterinių žaidimų ir animacijos projektų vadovu. Taip pat profesinę veiklą galės vykdyti kaip laisvai samdomas specialistas arba kurti verslo įmones, kurios būtų skirtos kompiuterinių žaidimų ir skaitmeninės animacijos kūrimui bei pritaikymui šalies ir tarptautinėse rinkose.
Baigusieji Kompiuterinių žaidimų ir animacijos studijų programą galės toliau tęsti studijas galima tęsti pagal II pakopos informatikos studijų krypties studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 informacinės
technologijos arba fizika
0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

850 €

1700 €

-

-

Suskleisti