Kūrybos ir pramogų industrijos

Vilnius
Klaipėda
Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Studijų krypčių grupė: Socialinių mokslų krypčių grupė

Studijų kryptis: Komunikacija

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti kūrybinių industrijų sektoriaus specialistus, gebančius savarankiškai kurti, valdyti ir komercializuoti kūrybos ir pramogų projektus, reklamuoti ir viešinti prodiuserinės veiklos rezultatus ir produktus, inicijuoti ir plėtoti kultūrinės, pramoginės, kūrybinės srities veiklas Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Kūrybos ir pramogų industrijų studijų programą, geba:

 • integruotai taikyti komunikacijos, vadybos, teisės ir kitų socialinių mokslų žinias ir pažangias teorijas vykdant prodiuserinę veiklą kūrybinių industrijų sektoriuje;
 • kūrybiškai taikyti meno, kultūros, estetikos žinias inicijuojant ir įgyvendinant renginių ir medijų projektus;
 • analizuoti ir vertinti lokalų ir globalų kultūros lauką, kūrybinių industrijų rinkos situaciją bei kaitos tendencijas numatant profesinės veiklos kryptis, tikslus ir strategijas;
 • įvertinti kūrybos ir pramogų projektų paklausą, rentabilumą, kūrybinės veiklos poveikį visuomenės kultūrinei raidai, vartotojui taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus;
 • individualiai ir komandoje generuoti kūrybinių projektų idėjas ir koncepcijas numatant įgyvendinimo būdus, raiškos ir komunikavimo priemones;
 • parengti kūrybinio projekto planą numatant būtinas veiklas, procesus, žmogiškuosius, materialiuosius bei finansinius išteklius siekiant optimaliai realizuoti kūrybinę idėją; 
 • įgyvendinti kūrybos ir pramogų projektus taikant kultūros vadybos metodus, teisinius prodiuserinės veiklos principus, pažangias kūrybines bei technologines priemones; 
 • prezentuoti, viešinti bei komercializuoti prodiuserinės veiklos rezultatus ir produktus, taikant efektyvius rinkodaros bei komunikacijos metodus;
 • integruotis kaip kūrėjas į šiuolaikinės medijuotos kultūros procesus prisiimant socialinę atsakomybę už prodiuserinės veiklos sprendimus bei kūrybinės veiklos poveikį visuomenei;
 • nuolat vertinti savo profesinę kvalifikaciją, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis, savarankiškai mokytis siekiant kūrybinės ir technologinės pažangos konkurencingai veikiant kūrybinių industrijų sektoriuje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Komunikacijos studijos
 • Vaidyba ir scenos kalba
 • Renginių organizavimas
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Dalykinė komunikacija
 • Informacinės technologijos
 • Profesinė užsienio kalba
 • Kūrybinis mąstymas
 • Režisūros pagrindai
 • Verslo ekonomika ir vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Kultūros politika ir vadyba
 • Prodiusavimas
 • Rinkodara ir ženklodara/Integruota komunikacija
 • Vizualinė komunikacija
 • Audiovizualinių produktų kūrimas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Kūrybos projektų valdymas 
 • Televizijos ir radijo projektai/Kino projektai
 • Reklamos projektai/Garso režisūra
 • Verslo renginiai/ Scenos ir masiniai renginiai/ Atlikėjų vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas (projektas)
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Komunikacijos studijos
 • Vaidybos ir scenos kalba
 • Renginių organizavimas
 • Dalykinė komunikacija
 • Informacinės technologijos
 • Profesinė užsienio kalba
 • Verslo ekonomika ir vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Rinkodara ir ženklodara/ Integruota komunikacija
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Kultūros politika ir vadyba
 • Režisūros pagrindai
 • Prodiusavimas
 • Vizualinė komunikacija
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Kūrybinis mąstymas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Audiovizualinių produktų kūrimas
 • Kūrybos projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Televizijos ir radijo projektai/Kino projektai
 • Reklamos projektai/Garso režisūra
 • Verslo renginiai/ Scenos ir masiniai renginiai/ Atlikėjų vadyba
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas (projektas)

Suskleisti

Karjera

Asmenys, baigę Kūrybos ir pramogų industrijų studijų programą ir įgiję kūrybinių industrijų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti įvairių tipų Lietuvos ir tarptautinėse kūrybinių industrijų sektoriaus įmonėse, organizacijose, jų padaliniuose, Absolventai geba inicijuoti, prodiusuoti ir pozicionuoti kūrybos ir pramogų industrijų projektus, geba taikyti inovatyvius ir optimaliai efektyvius komunikacijos, kūrybiškumo ir verslumo modelius plėtojant visuomeninių, valstybinių ir verslo organizacijų veiklą kūrybinių industrijų srityje, savarankiškai atlikti kūrybinių industrijų sektoriaus tyrimus, rengti plėtros bei kaitos strategijas, susijusias su kultūros, kūrybos, pramogų verslo perspektyvomis Lietuvoje ir užsienyje.
Absolventai gali dirbti įvairiose kūrybinių industrijų sektoriaus įmonėse, kurios sujungia kūrybiškumą ir verslą: prodiuserinėse kompanijose, radijuje, leidybos įmonėse, televizijoje, kultūros organizacijose, reklamos agentūrose, renginių organizavimo paslaugų įmonėse ir pan.

Studijas galima tęsti pagal II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti socialinių mokslų srities antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus. 
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose. 
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
lietuvių kalba ir literatūra 0,4 informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050 €

Suskleisti