Mados ir stiliaus vadyba

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti mados ir stiliaus vadybininkus, gebančius kurti, planuoti, organizuoti bei valdyti mados ir stiliaus produkto kūrimo veiklas, gebančius taikyti šiuolaikines mados ir  šiuolaikines mados ir stiliaus tendencijas, suvokiančius inovatyvius kliento pritraukimo ir išlaikymo principus, atsakngai plėtojančius mados ir stiliaus veiklas bei projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Mados ir stiliaus vadybos studijų programą, geba

 • taikyti integruotas žinias apie mados ir stiliaus istoriją, šiuolaikines mados ir stiliaus tendencijas, ekonomikos, vadybos, rinkodaros principus, efektyviai valdant mados ir stiliaus verslo procesus bei reaguojant į globalius pokyčius ir klientų poreikius;
 • atlikti rinkos analizę, siekiant vertinti ir prognozuoti mados ir stiliaus verslo pokyčius;
 • organizuoti ir valdyti kompleksinius mados ir stiliaus verslo procesus, racionaliai naudojant materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, taikant šiuolaikinius vadybos, lyderystės bei socialiai atsakingo verslo principus;
 • valdyti mados ir stiliaus produktų ir paslaugų kainodarą, tikslingai parenkant paskirstymo kanalus vietinėje bei užsienio rinkose, įvertinant prekių gamybos, paslaugų teikimo bei pardavimo kaštus;
 • valdyti inovatyvių mados produktų ir stiliaus formavimo paslaugų kūrimo bei pardavimo procesus, tinkamai formuoti mados ir stiliaus produktų ir paslaugų asortimentą, atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų poreikius bei siekiant konkurencingumo ir tvaraus augimo;
 • valdyti mados ir stiliaus produktų ir paslaugų ženklodarą kūrybiškai įgyvendinant produktų rėmimo ir populiarinimo veiklas;
 • įgyvendinti mados, stiliaus kūrimo, įvaizdžio formavimo projektus konstruktyviai bendradarbiaujant su kontaktinėmis auditorijomis, klientais, verslo partneriais, prekių ženklų atstovais ir dizaineriais nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose;
 • atsakingai taikyti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius mados produktų kūrimo teisinę atsakomybę, gerbti autoriaus teises, vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos ir teisės normų;
 • sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus, prisiimant atsakomybę už veiklos kokybę bei rezultatus;
 • profesionaliai komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir bent viena užsienio kalba, taikant bendradarbiavimo bei prezentavimo įgūdžius bei naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir informaciniais šaltiniais;
 • nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mados istorija
 • Mados industrija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Mados rinkodara
 • Finansai ir apskaita
 • Informacinės techologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mažmeninės prekybos valdymas/ Kompiuterinės grafikos pagrindai
 • Mados psichologija
 • Prekybos logistika
 • Rinkos ir rinkodaros tyrimai
 • Tarptautinio verslo organizavimas
 • Pardavimų valdymas
 • Mados produktų kūrimas ir kainodara
 • Mados tendencijos
 • Mados ženklodara
 • Asmeninė vadyba ir karjera/ Kūrybinis verslumas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • E. verslas
 • Mados rinkodaros projektų valdymas
 • Mados estetika ir stilistika/Mados renginių organizavimas
 • Įmonės įvaizdžio vadyba/Tinklalapių valdymas
 • Mados asortimento valdymas/Prabangos prekių vadyba
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika 
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mados istorija
 • Mados industrija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Mados psichologija
 • Informacinės techologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Mados rinkodara
 • Mados tendencijos
 • Finansai ir apskaita
 • Profesinė etika
 • Logistika
 • Reklama
 • Pardavimų valdymas
 • Rinkos ir rinkodaros tyrimai
 • Ameninė vadyba ir karjera/Antreprenerystė/Kūrybinis verslumas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Kainodara
 • Mados tendencijos
 • Mados ženklodara
 • E-verslas
 • Tarptautinė prekyba
 • Mados rinkodaros projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Mados estetika ir stilistika/Mados renginių organizavimas
 • Mados asortimento valdymas/Prabangos prekių vadyba
 • Tinklalapių valdymas/Įmonės įvaizdžio vadyba
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika 
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, baigę Mados ir stiliaus vadybos studijų programą galės dirbti Lietuvos bei užsienio šalių įvairaus dydžio mados verslo įmonių, dirbančių paslaugų, gamybos ir prekybos srityse rinkodaros skyriuose, planuoti mados produktų rinkodarą (formuoti asortimentą, daryti kainodaros sprendimus, organizuoti mados produktų pateikimą bei rėmimą), taip pat kurti individualių mados produktų kūrėjų ženklodarą bei formuoti jų produkcijos rinkodarą.

Studijas galima tęsti pagal II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti rinkodaros studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias dirbant namuose, neformaliose organizacijose, įgytas pomėgių metu ir panašiai;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes galimybes studijoms ir patekimui į darbo rinką įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130 €

Suskleisti