Marketingas ir reklamos kūrimas

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Rinkodara

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti  aukštos kvalifikacijos marketingo specialistus, gebančius planuoti bei organizuoti marketingo veiklas,  valdyti tikslinių segmentų charakteristikas atitinkančios reklamos kūrimo ir viešinimo procesus, inicijuoti bei įgyvendinti įmonių poreikius atitinkančius marketingo ir  reklamos projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programą, geba:

 • taikyti integruotas žinias apie ekonomikos, vadybos, marketingo ir kitas socialinių mokslų teorijas ir koncepcijas, efektyviai valdant marketingo bei reklamos procesus bei reaguojant į globalius rinkos pokyčius; 
 • atlikti rinkos ir reklamos tyrimus, išteklių marketingo veikloms poreikio ir tinkamumo vertinimą, siekiant nustatyti tikslines auditorijas ir pritaikyti tyrimų duomenis įmonės marketingo veiklos gerinimui; 
 • sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas verslo bei viešojo sektoriaus reklamai kurti, įvertinus nacionalinių bei tarptautinių rinkų vartotojų elgseną;
 • parengti įmonės tikslus atitinkančias marketingo ir reklamos strategijas  marketingo komunikacijai šalies ir užsienio rinkose  nuolat kintančiomis verslo aplinkos sąlygomis; 
 • numatyti marketingo komplekso elementus, leisiančius įgyvendinti įmonės marketingo strategiją bei pasiekti strateginių įmonės tikslų, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę verslo aplinką bei jos poveikį verslo konkurencingumui;
 • tinkamai parinkti reklamos formas, jos sklaidos kanalus  siekiant sukurti efektyvią reklamą, gebės taikyti rėmimo, populiarinimo, telemarketingo priemones;
 • valdyti reklamos ir prekės ženklų kūrimo procesus, sutelkiant verslo partnerius, įvairių sričių specialistus, tikslingai taikant modernias informacines technologijas ir priemones ir atliepiant nacionalines ir pasaulines marketingo tendencijas;
 • inicijuoti, parengti ir įgyvendinti naujus marketingo, reklamos ir ženklodaros projektus, vertinti jų efektyvumą, atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų poreikius bei siekiant įmonės konkurencingumo ir tvaraus augimo;
 • atsakingai taikyti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius reklamos produktų kūrimo teisinę atsakomybę, gerbti autoriaus teises, vykdyti profesinę veiklą, laikantis nacionalinės ir tarptautinės  etikos ir teisės normų;
 • profesionaliai komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir bent viena užsienio kalba, taikant bendradarbiavimo bei prezentavimo įgūdžius bei naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir informaciniais šaltiniais;
 • nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Reklamos įvadas
 • Kompozicija ir dizainas
 • Verslo ekonomika ir vadyba
 • Profesinė užsienio kalba
 • Rinkodara
 • Kompiuterinės grafikos pagrindai
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Vaizdas ir tekstas reklamoje
 • Spaudos dizainas
 • Rinkos ir reklamos tyrimai
 • Reklamos gamybos technologijos
 • Ženklodara
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Organizacijos medijų valdymas
 • Audiovizualinių produktų kūrimas/ Multimedijos technologijos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Tinklalapių projektavimas ir dizainas
 • Reklamos projekto kūrimas ir valdymas
 • Firminio stiliaus ir išorinės reklamos projektavimas
 • Pardavimų rėmimas ir įvykio rinkodara/Elektroninė rinkodara
 • Kūrybinis rašymas/Viešieji ryšiai
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Reklamos įvadas
 • Kompozicija ir dizainas
 • Verslo ekonomika ir vadyba
 • Profesinė užsienio kalba
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Rinkodara
 • Elektroninė leidyba
 • Kompiuterinės grafikos pagrindai
 • Reklamos gamybos technologijos
 • Rinkos ir reklamos tyrimai
 • Ženklodara
 • Firminio stiliaus ir išorinės reklamos projektavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Tinklalapių projektavimas ir dizainas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Reklamos projekto kūrimas ir valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Pardavimų rėmimas ir įvykio rinkodara/Elektroninė rinkodara
 • Kūrybinis rašymas/Viešieji ryšiai
 • Audiovizualinių produktų kūrimas/Multimedijos technologijos
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, baigę Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programą, gali dirbti Lietuvos bei užsienio šalių reklamos, marketingo agentūrose, spaustuvėse bei leidybinėse įmonėse, taip pat įvairaus dydžio paslaugų, gamybinėse ir prekybinėse įmonėse marketingo ar reklamos skyriuose bei kurti savo verslą. Absolventai gali steigti marketingo, reklamos įmones, inicijuoti bei įgyvendinti įmonių poreikius atitinkančius marketingo ir  reklamos projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti rinkodaros studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130  €

Suskleisti