Restoranų ir kavinių vadyba

Vilnius
Klaipėda
Verslo ir vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti kvalifikuotus restoranų ir kavinių vadybininkus, gebančius kurti, planuoti, organizuoti bei valdyti restoranų ir kavinių veiklą, taikančius sveikos ir subalansuotos mitybos, maisto kultūros ir estetikos nuostatas, suvokiančius inovatyvius kliento pritraukimo ir išlaikymo principus bei atsakingai plėtojančius restoranų ir kavinių verslą kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Restoranų ir kavinių vadybos studijų programą, geba:

 • taikyti bendrąsias šiuolaikines ekonomikos, vadybos, finansų, rinkodaros ir kitų socialinių mokslų teorijas bei koncepcijas valdant restoranų ir kavinių verslo įmones;
 • taikyti subalansuotos mitybos bei modernių maitinimo paslaugų teorijas ir koncepcijas plėtojant restoranų ir kavinių verslą bei siekiant jo darnaus vystymosi;
 • atlikti rinkos analizę siekiant vertinti ir prognozuoti restoranų ir kavinių verslo pokyčius, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę verslo aplinką bei jos poveikį verslo plėtrai;
 • taikyti maisto saugos ir kokybės bendruosius reikalavimus maisto ruošimo ir tiekimo grandinėje, vertinant maisto žaliavų ir produktų įvairovę, kokybės rodiklius bei maisto žaliavų panaudojimo galimybes;
 • taikyti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius restoranų ir kavinių  kūrimą ir veiklą;
 • organizuoti kompleksinius restoranų ir kavinių verslo procesus, racionaliai naudojant materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, taikant aplinką tausojančios vadybos bei socialiai atsakingo verslo principus;
 • kurti, organizuoti ir valdyti restorano ar kavinės veiklą, sprendžiant įmonės veiklos optimizavimo bei kaštų mažinimo klausimus, taikant šiuolaikinius vadovavimo metodus ir lyderystės principus;
 • valdyti inovatyvių restoranų ir kavinių paslaugų kūrimo bei pardavimo procesus atsižvelgiant į kintančius rinkos ir vartotojų poreikius bei siekiant įmonės konkurencingumo ir tvaraus augimo;
 • sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus, prisiimant atsakomybę už veiklos kokybę bei rezultatus;
 • profesionaliai komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir bent viena užsienio kalba, taikant bendradarbiavimo bei prezentavimo įgūdžius bei naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir informaciniais šaltiniais;
 • nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mitybos teorija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Informacinės technologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Rinkodara
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Maisto sudėtis ir struktūra
 • Finansai ir apskaita
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Maisto sauga ir higiena
 • Maisto ruošimo technologijos ir įrengimai
 • Asmeninė vadyba ir karjera/Antreprenerystė/Kūrybinis verslumas
 • Įmonių ekonomika
 • Personalo vadyba
 • Darbo sauga ir ergonomika
 • Kainodara
 • Pardavimų valdymas
 • Maisto logistika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas 
 • Maitinimo paslaugų organizavimas
 • Renginių organizavimas/Maitinimo įmonės įvaizdžio formavimas
 • Maisto estetika ir kultūra/Vartotojų elgsenos tyrimai
 • Maisto ekologija/Sveikatą tausojanti mityba
 • Maisto žaliavų ir išteklių valdymas/Meniu planavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mitybos teorija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Informacinės technologijos
 • Maisto sauga ir higiena
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Rinkodara
 • Finansai ir apskaita
 • Maisto sudėtis ir struktūra
 • Maitinimo paslaugų organizavimas
 • Personalo vadyba
 • Darbo sauga ir ergonomika
 • Pardavimų valdymas
 • Maisto ruošimo technologijos ir įrengimai
 • Asmeninė vadyba ir karjera/Antreprenerystė/Kūrybinis verslumas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Įmonių ekonomika
 • Kainodara
 • Maisto logistika
 • Maitinimo paslaugų organizavimas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Maisto žaliavų ir išteklių valdymas/Meniu planavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Renginių organizavimas/Maitinimo įmonės įvaizdžio formavimas
 • Maisto estetika ir kultūra/Vartotojų elgsenos tyrimai
 • Maisto ekologija/Sveikatą tausojanti mityba
 • Maisto žaliavų ir išteklių valdymas/
 • Meniu planavimas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, baigę Restoranų ir kavinių vadybos studijų programą, bus pasirengę dirbti restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose viešojo maitinimo įmonėse ar įmonių maitinimo padaliniuose, įsteigti ir valdyti maitinimo įmones, plėsti verslą ir kontroliuoti jo būklę, vertindami kintančią verslo aplinką. Absolventai bus įgiję rinkodaros, vadybos, ekonomikos, projektų ir išteklių valdymo, pardavimų organizavimo žinių, profesinėje veikloje taikys sveikos ir subalansuotos mitybos, maisto kultūros ir estetikos nuostatas, gebės vadovauti darbuotojams, užtikrinti klientų aptarnavimą, organizuoti pobūvius ir kitus renginius bei valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti vadybos studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130  €

Suskleisti