Sveikatingumo ir poilsio industrijos

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti rekreacijos ir laisvalaikio srities specialistus, profesinėje veikloje gebančius organizuoti sveikatingumo ir poilsio paslaugų teikimo procesus, kurti ir įgyvendinti klientų poreikius atitinkančius sveikatingumo ir/ar poilsio projektus siekiant plėtoti sveikatingumo ir/ar poilsio verslą kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Sveikatingumo ir poilsio industrijos studijų programą:

 • geba taikyti sveikos gyvensenos principus, fizinio aktyvumo, laisvalaikio, poilsio organizavimo srities žinias formuojant pozityvias klientų nuostatas sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu;
 • geba atlikti rinkos ir verslo aplinkos analizę atsižvelgiant į sveikatingumo ir poilsio industrijų vystymosi tendencijas;
 • geba organizuoti sveikatingumo ir poilsio paslaugų teikimo procesus, vadovauti komandai, stiprinant organizacijos konkurencingumą bei siekiant tvaraus jos augimo;
 • geba inicijuoti inovatyvių sveikatingumo ir poilsio paslaugų, kompleksinių programų kūrimą, taikant sveikatingumo, aktyvaus poilsio organizavimo ir sveikos gyvensenos principus; 
 • geba įgyvendinti sveikatingumo ir poilsio projektus panaudojant organizacijos turimus bei pritraukiant papildomus finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius; 
 • geba parduoti sveikatingumo ir poilsio paslaugas ir jų paketus įvertinus klientų poreikius ir galimybes;
 • geba efektyviai plėtoti ryšius su klientais, pristatyti sveikatingumo ir poilsio paslaugas bei organizacijos veiklą visuomenei šalies ir tarptautiniu lygmeniu. 
 • geba sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas, savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus siekiant veiklos kokybės bei rezultatų. 
 • geba komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje ir kurti pozityvius santykius su šalies ir užsienio partneriais bei klientais, taikant bendradarbiavimo, prezentavimo įgūdžius, verslumo, novatoriškumo, etiškumo ir socialinės atsakomybės nuostatas.
 • geba nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Informacinės technologijos
 • Ekonomika
 • Vadyba ir lyderystė
 • Kokybės vadyba
 • Fizinis aktyvumas
 • Sveika gyvensena ir gyvenimo kokybė
 • Profesinė užsienio kalba
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Finansai ir apskaita
 • Sveikatingumo paslaugos ir SPA
 • Dalykinė komunikacija 
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Kokybės vadyba
 • Poilsio ir laisvalaikio organizavimas
 • Asmeninė vadyba ir karjera/Kūrybinis verslumas
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Viešieji ryšiai ir įvaizdžio formavimas
 • Projektų rengimas ir įgyvendinimas
 • Aplinkos ir žmogaus sauga
 • Paslaugų kainodara 
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Sveikatingumo ir poilsio renginių organizavimas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Poilsis ir streso įveika/Aktyvus poilsis ir racionali mityba 
 • Sveikatos turizmas/Kurortologija
 • Poilsio ir sveikatingumo turizmas/Nišinis poilsis ir turizmas
 • Sveikatingumo ir SPA įmonių valdymas/Sveikatingumo ir poilsio projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Fizinis aktyvumas
 • Sveika gyvensena ir mityba
 • Kokybės vadyba
 • Sveikatingumo paslaugos ir SPA
 • Poilsio ir laisvalaikio organizavimas
 • Profesinė užsienio kalba
 • Informacinės technologijos 
 • Dalykinė komunikacija 
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Rinkodara 
 • Finansai ir apskaita
 • Profesinė etika 
 • Sveikatingumo paslaugos ir SPA
 • Rekreacija ir gyvenimo kokybė
 • Poilsio ir laisvalaikio organizavimas
 • Kokybės vadyba
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Viešieji ryšiai ir įvaizdžio formavimas
 • Sveikatingumo ir poilsio renginių organizavimas
 • Asmeninė vadyba ir karjera/Antreprenerystė/Kūrybinis verslumas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Projektų rengimas ir įgyvendinimas
 • Aplinkos ir žmogaus sauga
 • Paslaugų kainodara 
 • Sveikatingumo ir poilsio renginių organizavimas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Sveikatingumo ir SPA įmonių valdymas/Sveikatingumo ir poilsio projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Poilsis ir streso įveika/Aktyvus poilsis ir racionali mityba 
 • Sveikatos turizmas/Kurortologija
 • Poilsio ir sveikatingumo turizmas/Nišinis poilsis ir turizmas
 • Sveikatingumo ir SPA įmonių valdymas/Sveikatingumo ir poilsio projektų valdymas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Baigęs Sveikatingumo ir poilsio industrijų studijų programą absolventas gali dirbti sveikatingumo ir poilsio verslo įmonėse, organizacijose, sveikatingumo klubuose, laisvalaikio ir pramogų centruose, laisvalaikio ir poilsio organizavimo kompleksuose, agentūrose, viešbučiuose, sanatorijose, valstybinėse institucijose plėtojančiose sveikatingumo, turizmo ir poilsio veiklas, geba įkurti ir valdyti sveikatingumo ir poilsio veiklas organizuojančias įmones, organizacijas ar jų padalinius, organizuoti sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio renginius, inicijuoti bei įgyvendinti sveikatingumo ir poilsio projektus, geba vadovauti darbuotojams bei viešinti sveikatingumo ir poilsio organizacijos paslaugas bei veiklą. 

Absolventai, baigę Sveikatingumo ir poilsio industrijų studijų programą, gali toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050 €

Suskleisti