Tarptautinis marketingas ir ženklodara

Vilnius
Jungtinis tarptautinės rinkodaros profesinis bakalauras

 2018 m. priėmimas į studijų programą "Tarptautinis marketingas ir ženklodara" nevykdomas

 

Studijų programa vykdoma kartu su University of  Economy Bydgoszcz, Lenkija.

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Rinkodara

Studijų kalba: Anglų

Programos tikslas

Parengti tarptautinio marketingo ir ženklodaros specialistus, kurie galės savarankiškai ir profesionaliai analizuoti rinkas, rengti marketingo strategijas, planuoti ir įgyvendinti įmonių marketingo sprendimus tarptautinėse rinkose, taip pat kurti įmonės ar produkto ženklodarą, pozicionuojant tarptautinėse (globaliose) rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Tarptautinio marketingo ir ženklodaros studijų programą, geba:

 • taikyti marketingo ir ženklodaros teorijos bei praktikos žinias ir metodus daugiakultūrėje verslo aplinkoje;
 • taikyti reklamos, prekės ženklo žinomumo kūrimo būdus bei žiniasklaidos priemonių pasirinkimo principus, pagrindines verslas – klientams ir verslas – verslui marketingo teorijas ir modelius;
 • atlikti marketingo ir rinkos tyrimus, siekiant nustatyti vartotojų elgsenos skirtumus užsienio rinkose, bei apdoroti ir įvertinti tyrimų rezultatus;
 • įvertinti verslo bei produkto konkurencinę padėtį siekiant parengti tarptautinei rinkai skirtą įmonės marketingo kompleksą; 
 • kurti, vertinti ir įgyvendinti tarptautinės marketingo ir ženklodaros strategijas skirtingiems verslams (pagal pramonę, įmonės dydį, turimus išteklius ir kt.) įvairiose rinkose;
 • identifikuoti produkto plėtojimo galimybes rengiant įėjimo į tarptautines rinkas planą;
 • kurti, įgyvendinti ir palaikyti įmonės, produkto ar paslaugos ženklodarą tarptautinėse rinkose atsižvelgiant į prekės ženklo komunikacijos ypatumus;
 • įvertinti įmonės tarptautinio marketingo ir ženklodaros veiksmų efektyvumą;
 • priimti efektyvius sprendimus dėl marketingo komplekso elementų keitimo sprendžiant problemas, iškylančias įgyvendinant įmonės strateginius planus;
 • dirbti savarankiškai, bendradarbiauti ir kūrybiškai mąstyti generuojant naujas idėjas, siekti asmeninio tobulėjimo mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Ekonomika
 • Vadybos pagrindai
 • Marketingo pagrindai
 • Informacinės technologijos
 • Verslo anglų kalba
 • Verslo komunikacija
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Vartotojų elgsena ir psichologija
 • Vizualioji semiotika
 • Kūrybinis mąstymas
 • Kūrybinės industrijos
 • Guerilla Marketingas
 • Tarptautinė prekyba
 • Prekės ženklo valdymas
 • Verslo teisė
 • Tarptautinis marketingas (B2B, B2C)
 • Marketingo tyrimai
 • Pardavimų valdymas
 • Verslo finansai
 • Mokomoji praktika
 • Multimedijos technologijos
 • Taikomoji statistika
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Užsienio kalba
 • Tarptautinio marketingo strategijos
 • Pozicionavimo ir ženklodaros strategijos
 • Produkto pritaikymas ir plėtotė
 • Marketingo projektų planavimas
 • Įvykio marketingo planavimas
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos marketinge
 • Tarptautinė logistika marketinge
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Tarptautinio marketingo ir ženklodaros specialistai galės dirbti marketingo arba ženklodaros konsultantais mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse, dirbančiose paslaugų, gamybos bei prekybos srityje. Taip pat specialistais, marketingo ar ženklodaros vadybininkais tarptautinių įmonių, ar įmonių ketinančių įeiti į užsienio rinkas, marketingo padaliniuose; dirbti reklamos ar marketingo agentūrose, dirbančiose su tarptautiniais projektais bei kuriančioms ženklodarą produktams ir įmonėms.

Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti rinkodaros studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus. 
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti