Tarptautinis verslas ir komunikacija

Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Verslas

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius kurti, valdyti ir plėtoti tarptautinį verslą, turinčius išlavintus komunikacinius gebėjimus bei verslumo įgūdžius, efektyviai veikiančius besikeičiančiose Lietuvos ir tarptautinėse verslo rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programą, geba:

 • taikyti ekonomikos, vadybos, psichologijos ir kitas bendrąsias žinias organizuojant tarptautinį verslą besikeičiančioje aplinkoje.
 • integruotai taikyti šiuolaikinius komunikacijos modelius veikiant naujose ir nepažįstamose globalaus verslo aplinkose konkurencijos ir rizikos sąlygomis.
 • savarankiškai atlikti rinkos tyrimus, siekiant identifikuoti tikslines rinkas ir parinkti įmonės komunikacijos strategiją, pritaikytą tiksliniams vartotojų segmentams.
 • atsakingai ir tinkamai analizuoti ir vertinti tarptautinio verslo aplinką, verslo vystymosi tendencijas, valdyti verslo informacijos srautus panaudojant juos verslo plėtrai.
 • steigti tarptautinio verslo įmonę ir organizuoti jos veiklą veiksmingai planuojant įmonės žmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių išteklių panaudojimą verslo steigimosi bei plėtros etapuose.
 • formuoti tarptautinio verslo įmonės įvaizdį, įgyvendinant įmonės vidinę bei išorinę komunikaciją.
 • planuoti ir organizuoti tarptautinio verslo įmonės veiklą, pritraukiant įvairius finansavimo šaltinius, taikant efektyvius valdymo metodus bei užtikrinant vykdomos veiklos ir įgyvendinamų projektų kokybę.
 • valdyti tarptautinio verslo įmonę, jos vidinės bei išorinės komunikacijos sistemas siekiant organizacijos tikslų, nuolat plečiant verslo partnerių bei klientų ratą.
 • parengti tarptautinio verslo plėtros strategiją, priimti strateginius verslo ir įmonės komunikacijos sprendimus, reikalingus veiksmingam pokyčių valdymui.
 • konstruktyviai bendradarbiauti su kontaktinėmis auditorijomis, klientais, verslo partneriais, įgyvendinant tarptautinio verslo projektus šalyje ir užsienyje.
 • nuolat atnaujinti dalykines žinias bei vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos ir teisės normų.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Vadyba
 • Ekonomika
 • Profesinė užsienio kalba
 • Tarptautinio verslo organizavimas
 • Rinkodara 
 • Finansai ir apskaita
 • Organizacijų komunikacija
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Personalo vadyba
 • Organizacijos medijų valdymas
 • Pardavimų valdymas
 • Prekybos logistika
 • Tarptautinė verslo teisė
 • Tarptautinio verslo strategijos ir rizika
 • Inovacijų vadyba
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Tarptautiniai verslo tinklai/ Verslo internacionalizacijos modeliai 
 • Įmonės įvaizdžio vadyba / Organizacijos elgsena ir kultūra
 • Pokyčių valdymas ir lyderystė
 • Verslas Europos rinkose/ Verslas Azijos rinkose
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Vadyba
 • Ekonomika
 • Profesinė užsienio kalba
 • Organizacijų komunikacija
 • Prekybos logistika
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Rinkodara
 • Finansai ir apskaita
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Tarptautinio verslo strategijos ir rizika
 • Tarptautinė verslo teisė
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Inovacijų vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Organizacijos medijų valdymas
 • Įmonės įvaizdžio vadyba /
  Organizacijos elgsena ir kultūra
 • Tarptautiniai verslo tinklai/ Verslo internalizacijos modeliai
 • Verslas Europos rinkose/ Verslas Azijos rinkose
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

Suskleisti

Karjera

Asmenys, įgiję tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali kurti pasirinktos verslo krypties verslo įmones, organizuoti verslą tarptautiniu mastu, vadovauti įmonėms, valdyti vidinę ir išorinę kompanijos komunikaciją, dirbti tarptautinėse verslo įmonėse funkcinių padalinių vadovais ir specialistais, projektų vadovais, vadybininkais.

Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias dirbant namuose, neformaliose organizacijose, įgytas pomėgių metu ir panašiai;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes galimybes studijoms ir patekimui į darbo rinką įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130 €

Suskleisti