Tarptautinis verslas

Vilnius
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Verslas

Studijų kalba: Anglų

Programos tikslas

Parengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius kurti ir plėtoti tarptautinio verslo įmones, valdyti verslo procesus ir projektus taikant darnaus verslo principus ir siekiant verslo konkurencingumo didinimo nuolat kintančiose šalies ir tarptautinėse rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Absolventas, baigęs Tarptautinio verslo studijų programą, gebės:

 • Taikyti pagrindines ekonomikos, vadybos, rinkodaros ir kitų socialinių mokslų teorijas verslo vystymui tarptautinėje aplinkoje.
 • Analizuoti ir vertinti tarptautinio verslo aplinką, verslo vystymosi tendencijas tarptautinės verslo įmonės konkurencingumo didinimo sprendimų priėmimui.
 • Valdyti tarptautinio verslo įmonės ar jos padalinio verslo (tradicinio ir elektroninio) procesus vadovaujantis darnaus verslo principais.
 • Sukurti ir plėtoti tarptautinę verslo įmonę atsakingai formuojant darbuotojų komandą, taikant efektyvius vadovavimo metodus ir lyderystės principus.
 • Valdyti tarptautinės verslo įmonės importo/eksporto procesus kūrybiškai taikant tarptautinės rinkodaros ir logistikos sprendimus.
 • Kurti ir valdyti verslo projektus, planuoti materialinius ir finansinius išteklius siekiant užtikrinti efektyvią tarptautinės verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.
 • Konstruktyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti įmonės viduje, su verslo partneriais bei klientais daugiakultūrėje aplinkoje.
 • Kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis ir informaciniais šaltiniais organizuojant tarptautinio verslo procesus.
 • Vertinti asmeninius pasiekimus, atsakingai planuoti profesinės karjeros kryptis pritaikant įgytas žinias, įgūdžius ir stipriąsias asmenybės savybes nuolatiniam tobulėjimui.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Globalizacija ir pasaulio rinkos
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Tarptautinis verslas
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Verslumas ir lyderystė
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Verslo įmonių ekonomika
 • Rinkodara ir rinkotyra
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Verslo statistiniai metodai
 • Šiuolaikinės informacinės technologijos
 • Verslo finansai ir apskaita
 • Verslo procesai ir logistika
 • Verslo informacinės sistemos
 • Žmogiškųjų išteklių vadyba
 • Darnus verslas
 • Tarptautinė verslo teisė
 • Tarptautinė rinkodara
 • Importo/ Eksporto valdymas
 • Kokybės vadyba
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Tarptautinių sandorių finansavimas ir atsiskaitymai
 • Tarptautinio verslo strategijos
 • Tarptautinių verslo projektų valdymas
 • Verslas Europos Sąjungoje
 • Verslas kylančiose rinkose (BRIC)
 • Pirkimo ir tiekimo grandinės valdymas
 • Tarptautiniai verslo tinklai
 • Elektroninis verslas
 • Elektroninė rinkodara
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, įgiję tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti prekybos, pirkimų/ pardavimų, importo/eksporto, projektų vadybininkais didelėse ir vidutinėse tarptautinėse verslo įmonėse, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais ir specialistais mažesnėse tarptautinėse įmonėse arba kurti pasirinktos verslo krypties tarptautinio verslo įmones.

Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias dirbant namuose, neformaliose organizacijose, įgytas pomėgių metu ir panašiai;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes galimybes studijoms ir patekimui į darbo rinką įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

850 €

1700 €

-

-

Suskleisti