Teisė

Vilnius
Klaipėda
Teisės profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Teisė

Studijų kryptis: Teisė

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti teisininkus, gebančius valdyti teisinius dokumentus, teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, gebančius efektyviai ir atsakingai taikyti profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse ir teisėsaugos institucijose, įmonėse ir organizacijose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Teisės studijų programą, geba:

 • atsakingai vertinti socialinius ekonominius  ir visuomeninius reiškinius kūrybiškai taikant teisės  ir kitų socialinių mokslų žinias;
 • taikyti komunikacines priemones bei modelius, profesinės etikos principus dirbant komandoje ir  bendraujant su klientais;
 • taikyti teisės normą konkrečiuose teisiniuose santykiuose;
 • parengti lokalinius teisės aktus, sutartis ir kitą teisinę dokumentaciją įmonėse, įstaigose, organizacijose;
 • organizuoti ir vertinti įmonių ir įstaigų veiklos teisinį administravimą;
 • atstovauti viešojo valdymo, verslo subjektams ir fiziniams asmenims santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 • operatyviai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus ir tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas;
 • vertinti teisinės informacijos šaltinius, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir teisinės informacijos duomenų bazėmis;
 • atlikti mokslinius- empirinius tyrimus formuluojant tyrimo tikslus ir uždavinius, keliant hipotezes ir jas tikrinant, renkant ir analizuojant duomenis bei darant išvadas;
 • vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą besikeičiančioje visuomenėje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Teisės teorija ir istorija
 • Konstitucinė teisė
 • Ekonomikos ir vadybos pagrindai
 • Profesinė užsienio kalba
 • Teisėsaugos institucijos
 • Darbo teisė
 • Socialinės saugos teisė/Šeimos teisė
 • Civilinė teisė (bendroji dalis)
 • Administracinė teisė ir procesas
 • Socialinės saugos teisė
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Civilinė teisė (ypatingoji dalis)
 • Sutarčių teisė
 • Civilinio proceso teisė
 • Tarptautinė viešoji teisė/Aplinkos apsaugos teisė
 • Komercinė ir konkurencijos teisė
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas
 • Europos Sąjungos teisė
 • Viešasis valdymas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Vykdymo proceso teisė
 • Ikiteisminis tyrimas 
 • Darbo ginčai
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Teisės teorija ir istorija
 • Konstitucinė teisė
 • Profesinė užsienio kalba
 • Teisėsaugos institucijos
 • Darbo teisė
 • Ekonomikos ir vadybos pagrindai
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinės saugos teisė/Šeimos teisė
 • Civilinė teisė (bendroji dalis)
 • Administracinė teisė ir procesas
 • Civilinio proceso teisė
 • Tarptautinė viešoji teisė-/ Aplinkos apsaugos teisė
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Civilinė teisė (ypatingoji dalis)
 • Sutarčių teisė
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Komercinė ir konkurencijos teisė
 • Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas

 

 

 • Vykdymo proceso teisė
 • Europos Sąjungos teisė
 • Viešasis valdymas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Ikiteisminis tyrimas 
 • Darbo ginčai

 

 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

Suskleisti

Karjera

Absolventas gali dirbti ikiteisminio tyrimo tyrėju, teismo posėdžių sekretoriumi; valstybės tarnautoju savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose, policijos komisariatuose ir kitose teisėsaugos institucijose, muitinėse; juriskonsultais, teisės referentais, teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose; antstolių, advokatų kontorose ir notarų biuruose.

Absolventas gali studijuoti pagal pirmosios pakopos universitetines studijų programas, po papildomų studijų – pagal antrosios pakopos teisės studijų krypties studijų programas Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Teisės studijų programos studentams yra suteikta galimybė per 4 metus įgyti Vilniaus universiteto Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas organizuoja papildomas vienerių metų teisės studijas Socialinių mokslų kolegijos studijų bazėje Klaipėdoje. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. 

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500€

565 €

1130 €

Suskleisti