Transporto ir logistikos verslas

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Verslas

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti kvalifikuotus transporto ir logistikos profesinio bakalauro specialistus, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines transporto ir logistikos sistemas, gebančius valdyti kelių transporto ir logistikos technologinį procesą, įkurti ir valdyti verslo įmonę, savarankiškai ir kūrybiškai veikti besikeičiančiomis verslo sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Transporto ir logistikos verslo studijų programą, turi gebėti:

 • įgyti ir taikyti bendrąsias ekonomikos, finansų, vadybos ir verslo organizavimo žinias, bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, reikalingus sėkmingai profesinei veiklai bei nuolatiniam tobulėjimui;
 • taikyti teisės aktus, reglamentuojančius krovinių gabenimą kelių transportu ir transporto priemonių techninio eksploatavimo taisykles;
 • vertinti verslo aplinką, įkurti logistinę ar transporto įmonę (padalinį);
 • organizuoti transporto ar logistinės įmonės (padalinio) veiklą;
 • taikyti informacines technologijas transporto ir logistikos srityse bei valdyti logistikos informacijos srautus;
 • planuoti kelių transporto technologinį procesą ir organizuoti jo materialinį aprūpinimą;
 • valdyti aprūpinimo, sandėliavimo funkcijas ir tvarkyti užsakymus;
 • valdyti ir vertinti logistinio produkto vežimo technologinį procesą, integruojant jį į logistikos sistemą;
 • įgyti gebėjimus vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, nusistatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Vadyba ir lyderystė
 • Logistika
 • Informacinės technologijos
 • Teisės pagrindai
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Finansai ir apskaita
 • Krovinių pervežimo technologijos
 • Transporto priemonės ir jų eksploatavimas
 • Dalykinė komunikacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Įmonių ekonomika
 • Personalo vadyba
 • Darbo sauga ir ergonomika
 • Pardavimų valdymas
 • Transporto veiklos teisinis reguliavimas
 • Transporto ir logistikos informacinės sistemos
 • Tiekimo grandinės valdymas/ Tarptautinė logistika/ Sandėlių logistika
 • Asmeninė vadyba ir karjera/ Kūrybinis mąstymas/Kokybės vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Transporto ekonomika
 • Krovinių ekspedijavimas ir muitinės operacijos
 • Intelektualios transporto sistemos/Intermodalinis transportavimas/ Uosto logistika
 • Automobilių techninė priežiūra/ Efektyvus klientų aptarnavimas/ Specialių krovinių ir keleivių vežimas
 • Gamybos logistika/ Prekybos logistika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Vadyba ir lyderystė
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Logistika
 • Transporto priemonės ir jų eksploatavimas
 • Informacinės technologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Finansai ir apskaita
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Krovinių pervežimo technologijos
 • Transporto veiklos teisinis reguliavimas
 • Transporto ir logistikos informacinės sistemos
 • Asmeninė vadyba ir karjera/ Kurybinis mąstymas/ Kokybės vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Įmonių ekonomika
 • Darbo sauga ir ergonomika
 • Krovinių ekspedijavimas ir muitinės operacijos
 • Transporto ekonomika
 • Tiekimo grandinės valdymas/ Tarptautinė logistika/Sandėlių logistika  
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Transporto ekonomika
 • Intelektualios transporto sistemos/Intermodalinis transportavimas/ Uosto logistika
 • Automobilių techninė priežiūra/ Efektyvus klientų aptarnavimas/ Specialių krovinių ir keleivių vežimas
 • Gamybos logistika/ Prekybos logistika
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Absolventai gali dirbti stambiose, vidutinėse ir smulkiose transporto, logistinėse įmonėse, gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių, geležinkelio, jūrų, oro transporto įmonėse (tiekimo ir realizavimo padaliniuose), transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose įmonėse; kurti, planuoti ir plėtoti transporto ir logistikos verslą; atlikti rinkos tyrimus, organizuoti logistinius ir transporto technologinius procesus įmonėse, atlikti transporto priemonių materialinį aprūpinimą, vadovauti darbuotojams, kontroliuoti verslo būklę bei užtikrinti veiklos kokybę.

Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias dirbant namuose, neformaliose organizacijose, įgytas pomėgių metu ir panašiai;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes galimybes studijoms ir patekimui į darbo rinką įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

 

 

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130 €

Suskleisti