Turizmas ir poilsis

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Studijų kalba: Lietuvių, anglų

Programos tikslas

Parengti turizmo ir poilsio studijų krypties specialistus, gebančius savarankiškai kurti bei valdyti turizmo verslą, įgyvendinti turizmo projektus, organizuoti turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą, atsakingai veikti šalies ir tarptautinėse turizmo rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Turizmo ir poilsio studijų programą, geba:

 • kompleksiškai taikyti ekonomikos, vadybos, verslo, teisės, turizmo ir kitas socialinių mokslų teorijas ir koncepcijas organizuojant turizmo verslo procesus ir poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą;
 • taikyti žinias apie turizmo formas ir rūšis, turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių paslaugas bei produktus, svetingumo standartus, turizmo verslo steigimą ir vystymą;
 • atlikti turizmo verslo aplinkos, rinkos ir įmonių veiklos tyrimus, išteklių poreikio ir tinkamumo vertinimą siekiant pagrįsti turizmo, poilsio bei apgyvendinimo verslo organizavimo ir plėtros sprendimus;
 • savarankiškai ir/ar bendradarbiaudamas komandoje sukurti į skirtingų poreikių ir kultūrų klientus orientuotą turizmo produktų pasiūlą taikant svetingumo, paslaugų kokybės užtikrinimo ir verslumo principus;
 • valdyti turizmo, poilsio ir apgyvendinimo verslo sektoriaus paslaugų pardavimo procesus globalioje verslo aplinkoje;
 • parengti ir įgyvendinti turizmo, poilsio ir apgyvendinimo verslo projektus atsižvelgus į turimus išteklius, jų poreikį ir turizmo paslaugų plėtrą;
 • veiksmingai naudotis turizmo informacinėmis technologijomis organizuojant turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą bei siekiant modernizuoti turizmo paslaugų teikimą;
 • taikyti vidinės, išorinės ir tarpkultūrinės komunikacijos modelius, darbo komandoje principus turizmo verslo organizavimo ir bendravimo su klientais procesuose;
 • atsakingai ir saugiai vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos, teisės ir saugos normų, reglamentuojančių turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikimą;
 • sistemingai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos - 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Rinkodara 
 • Vadyba
 • Finansai ir apskaita
 • Turizmo pagrindai
 • Svetingumo paslaugos
 • Turizmo ištekliai ir geografija
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Turizmo teisė ir sauga
 • Turizmo verslas
 • Kelionių organizavimas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Ekoturizmas/ Sveikatos turizmas/ Kurortologija
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Turizmo informacinės sistemos
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Viešbučio darbo organizavimas
 • Maitinimo paslaugos
 • Tarptautiniai viešbučių tinklai / Kelionių agentūrų veikla/Alternatyvios apgyvendinimo formos
 • Klientų vadyba / Krizių valdymas / Renginių organizavimas
 • Dalykinis turizmas / Konferencinis turizmas / Poilsinis turizmas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Turizmo pagrindai
 • Turizmo ištekliai ir geografija
 • Turizmo verslo organizavimas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Rinkodara 
 • Finansai ir apskaita
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Svetingumo paslaugos
 • Turizmo teisė ir sauga
 • Turizmo verslas
 • Kelionių organizavimas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Pardavimų valdymas
 • Turizmo teisė ir sauga
 • Turizmo informacinės sistemos
 • Personalo vadyba
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Ekoturizmas/Sveikatos turizmas/ Kurortologija
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai

   

 • Viešbučio darbo organizavimas
 • Maitinimo paslaugos
 • Tarptautiniai viešbučių tinklai / Kelionių agentūrų veikla /Alternatyvios apgyvendinimo formos
 • Dalykinis turizmas / Konferencinis turizmas / Poilsinis turizmas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

 

Baigusieji Turizmo ir poilsio studijų programą galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti turizmo ir poilsio studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.
Absolventai galės dirbti įvairių tipų turizmo įmonėse, teikiančiose apgyvendinimo ir maitinimo, kelionių organizavimo, turizmo informacijos, pramogų ir kitas paslaugas, reikalingas turisto poreikiams tenkinti, vadovauti įmonės rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo, kelionių organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo ir kitiems padaliniams bei steigti turizmo įmones ir viešbučius.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
istorija 0,4

matematika arba informacinės technologijos

0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130 €

Studijų programa, dėstomos anglų kalba (kainos taikomos tik ES piliečiams)

850 € 1700 € - -

Suskleisti