Video kūryba ir medijos

Vilnius
Menų profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Menų studijų krypčių grupė

Studijų kryptis: Medijų menas

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti video kūrėjus, gebančius savarankiškai ar komandoje kurti medijų produktus taikant šiuolaikinius video kūrybos principus ir naujųjų medijų technologijas, inovatyviai ir atsakingai veikti šalies ir tarptautinėje audiovizualinių industrijų rinkoje.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Video kūrybos ir medijos studijų programą, geba:

 • kūrybiškai profesinėje veikloje taikyti žinias apie meno prigimtį ir raidą, šiuolaikinius meno bei kultūros procesus, meninės raiškos principus, medijų technologijas bei priemones, naudojamas video kūryboje;
 • apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką ir formuluoti meninius/kūrybinius tikslus pagrįstai pasirenkant meninės išraiškos priemones, kūrybos metodus ir formas kūrybinio sumanymo įgyvendinimui;
 • analizuoti meno srityje vykstančius procesus, aplinkos galimybes, audiovizualinių medijų rinkos poreikius ir vystymosi tendencijas siekiant formuoti individualų kūrybinį braižą ir priimti atsakingus sprendimus profesinėje veikloje;
 • sukurti idėjinę meninę video kūrinio koncepciją, panaudodamas meninės raiškos, režisūros, kino kalbos dėsnius ir principus, individualius ir grupinius kūrybinių idėjų ir alternatyvų generavimo metodus;
 • suburti kūrybinę komandą video projekto realizavimui, ją motyvuoti ir racionaliai valdyti prisiimant atsakomybę už veiklos kokybę, taikant prodiuserinės veiklos, komandinio bendradarbiavimo principus bei dalykinės komunikacijos modelius;
 • sukurti ir realizuoti, palaikyti ir, jei reikia, plėtoti originalų video kūrinį ar kūrybinį projektą, paremtą autorine režisūra arba užsakovo požiūriu ir poreikiais;
 • profesionaliai taikyti bei tarpusavyje derinti vizualines ir garso raiškos priemones, kompiuterines ir žiniatinklio technologijas realizuojant kūrybinę idėją bei pristatant individualios kūrybos produktus;
 • profesionaliai ir vadovaudamasis profesine etika bendrauti su specialistais/kolegomis, kitų sričių atstovais, visuomene sprendžiant savo ir bendros profesinės veiklos uždavinius;
 • suvokti meno estetinę vertę, moralinius profesinės veiklos principus ir prisiimti socialinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos poveikį kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
 • numatyti profesinio tobulėjimo perspektyvas ir jas įgyvendinant apibendrinant individualią patirtį, mokantis taikyti inovativius profesinės veiklos metodus, prisitaikant prie kintančių profesinės aplinkos sąlygų bei technologinės pažangos.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Kino kalba
 • Vaidybos ir scenos kalbos pagrindai
 • Profesinė užsienio kalba
 • Informacinės technologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Kūrybos psichologija ir metodai
 • Režisūros pagrindai
 • Scenarijaus kūrimas
 • Filmavimo pagrindai
 • Audiovizualinio montažo technologijos
 • Audiovizualinio montažo režisūra
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Kompozicija
 • Kompiuterinė grafika ir dizainas
 • Prodiusavimas
 • Multimedijos technologijos
 • Vizualinė komunikacija
 • Audiovizualinių produktų kūrimas
 • Populiarioji kultūra
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas (Video projektas)
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Garso režisūra
 • Animacijos kūrimas
 • Modulis - Kino filmų kūrimas
 • Modulis – Televizijos laidų kūrimas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas (video projektas)

Suskleisti

Karjera

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.
Asmenys, įgiję Menų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra pasirengę profesionaliai kurti įvairaus žanro formato filmus, televizijos laidas, reklamas, muzikinius klipus ir įgyvendinti kitus audiovizualinio meno kūrybinius projektus; gali dirbti kūrybinį darbą prodiuserinėse kompanijose, kino studijose, reklamos ir renginių agentūrose, televizijose, įmonėse ir kompanijose, kur būtinas audiovizualinio meno produkcijos kūrimas taikant naująsias medijų kalbas bei technologijas.  Video kūrybos ir medijų studijų programos absolventai gali kurti savo medijų įmones, savarankiškai ir kūrybiškai veikti įvairių tipų šalies ir tarptautinėse medijų įmonėse ir produktyviai įsilieti kūrybinių industrijų sektoriaus plėtrą.
Įgijus Menų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį studijas galima tęsti pagal antrosios pakopos meno studijų krypčių studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti Medijų meno studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
stojamasis egzaminas* 0,7 0,1 0,2

 


* – Stojantieji į menų studijų krypčių grupių studijų programas Atskiruoju priėmimu, pasibaigus Bendrajam priėmimui, atrenkami įvertinus jų pateiktą aplanką (portfolio) ir motyvaciją Socialinių mokslų kolegijoje (SMK). Stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų portfolio (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą vadovaujantis SMK priėmimo taisyklėmis ir stojančiųjų į menų krypčių grupių studijų programas SMK Atskiruoju priėmimu atrankos tvarkos aprašu.

 

Suskleisti

Studijų kaina

Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m. 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

850 €

1700 €

-

-

Suskleisti