Viešieji ryšiai

Vilnius
Klaipėda
Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Komunikacija

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti viešųjų ryšių specialistus, gebančius valdyti komunikacinius projektus, vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, kurti informacinius produktus, palaikyti ryšius su visuomene bei vykdyti efektyvią profesinę veiklą šalies ir užsienio rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Viešųjų ryšių studijų programą, geba:

 • taikyti žurnalistinės ir kitokios informacinės produkcijos raiškos priemones, elementus bei komunikacinius kanalus siekiant pozicionuoti organizacijos veiklą nuolat kintančiose šalies ir užsienio rinkose;
 • taikyti šiuolaikinius komunikacinės veiklos metodus, informacijos valdymo sistemas ir technologijas palaikant dalykinius ryšius su organizacijos klientais ir partneriais;
 • taikyti socialinių mokslų ir viešosios komunikacijos tyrimo metodus organizacijos informacinės veiklos procesų analizei ir plėtrai;
 • valdyti vidinę ir išorinę komunikaciją, organizacijos informacinės veiklos procesus pagal jos veiklos tipą ir pobūdį;
 • sukurti organizacijos įvaizdį formuojančius informacinius produktus (žodinius, rašytinius, vizualinius) taikant kūrybos metodus, viešųjų ryšių ir viešosios komunikacijos technologijas;
 • savarankiškai ir komandoje parengti ir valdyti organizacijos komunikacinius projektus taikant integruotos komunikacijos, rizikos ir krizių komunikacijos metodus;
 • nuosekliai ir suprantamai perteikti informaciją, susijusią su viešųjų ryšių funkcijomis, raštu ir žodžiu bendrauti, bendradarbiauti su atitinkamos srities specialistais, visuomene, vartojant lietuvišką ir tarptautinę terminologiją;
 • vertinti savo profesinę veiklą, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis, siekiant karjeros aukštumų ir efektyvios integracijos į besikeičiančią visuomenę.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Verslo ekonomika ir vadyba 
 • Komunikacijos studijos
 • Viešųjų ryšių pagrindai
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Viešasis kalbėjimas ir prezentacijos
 • Teksto rašymas ir redagavimas
 • Dalykinė komunikacija
 • Informacinės technologijos
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Viešojo sektoriaus komunikacijos valdymas/ Kultūros politika
 • Medija ir informacijos perdavimas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Verslo organizacijų komunikacijos valdymas
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Renginių organizavimas
 • Viešųjų ryšių technologijos
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Kūrybinis mąstymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Vizualinė komunikacija
 • Komunikacinių projektų rengimas ir valdymas/ Kūrybos projektų kūrimas ir valdymas
 • Organizacijos medijų valdymas/ Žurnalistikos studijos
 • Politikos komunikacija/ Rinkiminių kampanijų technologijos
 • Audiovizualinių produktų kūrimas/ Reklamos projektai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Verslo ekonomika ir vadyba 
 • Komunikacijos studijos
 • Rašymo stiliai ir technikos
 • Dalykinė komunikacija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Viešasis kalbėjimas ir prezentacijos
 • Viešųjų ryšių pagrindai
 • Teisės pagrindai
 • Informacinės techologijos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Istorijų kūrimas ir pasakojimas
 • Verslo organizacijų komunikacijos valdymas
 • Viešojo sektoriaus komunikacija/ Kultūros politika
 • Medija ir informacijos perdavimas
 • Teksto kūrimas ir redagavimas
 • Asmeninė vadyba ir karjera
 • Kūrybinis mąstymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Renginių organizavimas
 • Viešųjų ryšių technologijos
 • Komunikacinių projektų rengimas ir valdymas/ Kūrybos projektų kūrimas ir valdymas
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Vizualinė komunikacija
 • Organizacijos medijų valdymas/ Žurnalistikos studijos
 • Audiovizualinių produktų kūrimas/ Reklamos projektai
 • Politikos komunikacija/ Rinkiminių kampanijų technologijos
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, įgiję Viešųjų ryšių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti valstybės, viešojo administravimo, žiniasklaidos verslo įmonėse, nepelno organizacijų komunikacijos padaliniuose, ryšių su visuomene agentūrose viešųjų ryšių, komunikacijos padalinių vadovais, viešųjų ryšių specialistais arba viešųjų ryšių atstovais, projektų vadovais įvairaus pobūdžio stambiose, vidutinėse ir smulkiose verslo įmonėse, nepriklausomais konsultantais, informacijos paslaugų komandų vadovais bei kurti savo įmones, susijusias su informacijos sklaidos ir komunikacijos procesais.
Studijas galima tęsti pagal II pakopos komunikacijos studijų krypčių grupės studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti socialinių mokslų srities antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
lietuvių kalba ir literatūra 0,4 informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050 €

Suskleisti