Тarptautinė prekyba ir muitinės logistika

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Verslas

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti tarptautinio verslo srities specialistus, turinčius tarptautinės prekybos, logistikos, muitinės veiklos žinių, gebančius savarankiškai ir atsakingai organizuoti tarptautinę prekybą, logistinius procesus, atstovauti ūkio subjektams muitinėje ir kitose institucijose, įsteigti ir valdyti tarptautinio verslo įmonę nuolat kintančiomis šiuolaikinio verslo aplinkos sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programą, geba:

 • integruotai taikyti šiuolaikines ekonomikos ir vadybos teorijas, identifikuojant verslo aplinką, sprendžiant kompleksinius ekonominius uždavinius naujose ir nepažįstamose globalaus verslo aplinkose veikiant konkurencijos ir rizikos sąlygomis;
 • taikyti žinias apie šiuolaikinės prekybos procesus ir tendencijas, logistiką ir intelektinės nuosavybės objektų teisinį disponavimą, atskirų muitinės procedūrų mokestinius ypatumus teikiant tarpininkavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • taikyti Europos Bendrijos bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius prekių deklaravimą, gabenimą, muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymą, muitinės formalumų atlikimą atstovaujant teisėtus subjektų interesus;
 • savarankiškai inicijuoti, organizuoti ir atlikti taikomuosius bei tarpdisciplininius tyrimus siekiant įvertinti tarptautinio verslo aplinką bei priimti sprendimus dėl eksporto-importo potencialo ir galimybių išnaudojimo bei plėtojimo;
 • vertinti nuolat kintančio tarptautinio verslo teisinę aplinką bei bendrąją muitų politiką vadovaujantis Europos Bendrijos teisės principais;
 • įsteigti verslo įmonę, analizuoti ir valdyti įmonės finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, verslo procesus vadovaujantis šiuolaikinės vadybos principais ir metodais;
 • organizuoti tarptautinę prekybą, vadovaujantis teisės aktais, kurti pardavimo strategijas taikant šiuolaikinės tarptautinės prekybos politikos nuostatas;
 • naudotis prekių aprašymo ir kodavimo standartais nustatant prekių kilmę, muitinę vertę, apskaičiuojant mokesčius, teikiant atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugas;
 • taikyti pagrindinius logistikos principus tarptautiniame versle, valdyti logistikos procesus sprendžiant verslo įmonėse aprūpinimo, paskirstymo, prekių gabenimo ir saugojimo klausimus;
 • naudotis taikomosiomis informacinėmis sistemomis vykdant eksporto, importo bei tranzito operacijas, valdant prekių srautų judėjimą Bendrijos muitų teritorijoje ir už jos ribų, atstovaujant fizinius ar juridinius asmenis, bei atliekant sutartinius įsipareigojimus;
 • kūrybiškai dirbti komandoje, generuoti naujas idėjas, spręsti tarptautinės prekybos ir logistikos,tarptautinio sąveikavimo ir bendradarbiavimo problemas prisiimant socialinę ir etinę atsakomybę, vesti derybas ir palaikyti ryšius su klientais, komunikuoti su verslo partneriais;
 • atsakingai ir kvalifikuotai veikti tarptautinės prekybos srityje, teikti logistines paslaugas, atstovauti ir tarpininkauti institucijose, nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje tarptautinio verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Tarptautinė prekyba
 • Profesinė užsienio kalba
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Prekių gabenimo technologijos
 • Muitinės veikla
 • Muitinės formalumai
 • Logistika
 • Laisvai pasirenkami dalykai
 • Prekių ir krovinių klasifikavimas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Pardavimų valdymas
 • Sandėlių logistika
 • Finansų apskaita ir mokesčiai
 • Prekybos logistika
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Prekių deklaravimas ir muitinės įvertinimas
 • Tarptautinės prekybos teisė
 • Pasaulio rinkos/ E-muitinė verslui
 • Intelektinės nuosavybės apsauga/E-prekyba
 • Tiekimo grandinės valdymas
 • Tarpkultūrinė komunikacija/ Vartotojų elgsena
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba 
 • Profesinė užsienio kalba
 • Tarptautinė prekyba
 • Logistika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Muitinės veikla
 • Rinkodara ir ženklodara
 • Tarptautinės prekybos teisė
 • Mutinės formalumas
 • Prekių ir krovinių klasifikavimas
 • Prekių deklaravimas ir muitinis įvertinimas
 • Pardavimų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Finansų apskaita ir mokesčiai
 • Sandėlių logistika
 • Pasaulio rinkos/ E-muitinė verslui
 • Tarptautinė prekybos teisė
 • Prekių gabenimo technologijos
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Intelektinės nuosavybės apsauga/ E-prekyba
 • Tiekimo grandinės valdymas/ Prekybos logistika
 • Tarpkultūrinė komunikacija/ Vartotojų elgsena
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmuo, baigęs Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programą, geba savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą tokiose veiklos srityse kaip: prekybos organizavimas, verslo įmonės steigimas, muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymas, muitinės formalumų atlikimas atstovaujant teisėtus subjektų interesus, tarptautinio verslo aplinkos vertinimas dėl eksporto - importo potencialo ir galimybių plėtojimo rinkoje. Specialistai gali kurti, planuoti, plėtoti tarptautinio verslo įmonę, vykdyti prekybą, organizuoti logistinius procesus įmonėse, dirbti įmonėse, veikiančiose muitinės tarpininkavimo srityse ir teikti atstovavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims verslo įmonėse, muitinės įstaigose, geba efektyviai veikti laisvos rinkos sąlygomis ir nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.
Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130 €

Suskleisti